Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

 

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛ

2017 он

 

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2017

2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЙЛАН

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

ТЭТГЭВЭРТ ГАРАХ АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АВЛИГАД ӨРТӨЖ БОЛЗОЛШГҮЙ АЛБАН ТУШААЛЫН ЖАГСААЛТ

 

2016 он

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БИЕЛЭЛТ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БИЕЛЭЛТ \ХАГАС ЖИЛЭЭР\

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2016 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНЫ БИЕЛЭЛТ /ХАГАС ЖИЛЭЭР/

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын давхар эрхэлж болох ажлын жагсаалт

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 онд зохион байгуулах хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

 

2015 он

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ ЭХНИЙ 4 САРЫН БАЙДЛААРХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН
ЦАХИМ ХУУДАС ДАХЬ ДУТУУ МЭДЭЭЛЛИЙН ДАГУУ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖИЛ
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН НЭГТГЭЛ
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Сургалт

2017 он

2017 оны 1 дүгээр сарын 10 Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргах талаар сургалт

2016 он

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ТАНИУЛАХ НЬ: “ШУДАРГА НИЙГМИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА” СЭДЭВТ СУРГАЛТЫН ТАЙЛАН

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТАЙЛАН

ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ АВЛИГА, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

ГАДНЫ ОРНЫ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

2016 он

2016 ОНЫ ГАДНЫ ОРНЫ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБРИЙН ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ГАДААДЫН ТӨСӨЛ
ХӨТӨЛБӨРИЙН 2016 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ


НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ГАДААДЫН ТӨСӨЛ
ХӨТӨЛБӨРИЙН 2015 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

 

 

 

 

  • Facebook