быстрый займ на карту

АРХИВ

Edoc програмд ажиллах заавар хичээл үзэх

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨР ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

legalinfo.mn – ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

legalinfo.mn-ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ Цахим хэлбэрээр албан хэрэг хөтлөх нийтлэг журам

ДҮҮРГИЙН АРХИВУУДЫН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ “БИД ЮУНД ИТГЭНЭ, ТҮҮНДЭЭ ХҮРЧ ЧАДНА” БОЛЗОЛТ УРАЛДААН

Дүүргийн архивын хөмрөг үүсгэгч байгууллагуудын архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан албан хаагчдыг мэргэшүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах тухай

ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГУУДАД ЯВЦЫН ХЯНАЛТ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ, ЗӨВЛӨМЖ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ 2017 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРСЭН БОЛОН ЯВСАН АЛБАН БИЧГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ, ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТАЙЛАН

Байгууллагуудын албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журмын танилцуулга

2017 оны төлөвлөгөө

Журмын хэрэгжилт хангах тухай

СОНГУУЛИЙН БАРИМТ БИЧГИЙГ АРХИВТ ХҮЛЭЭН АВЧ ХАДГАЛАХ ТАЛААРХ АРГАЧИЛСАН ЗӨВЛӨМЖ

ТӨРИЙН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ БАРИМТ БИЧГИЙН СТАНДАРТЫН ТАЛААРХ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ

 Хамтран ажиллах тухай

Улсын үзлэг явуулах төв комиссын бүрэлдэхүүн, удирдамжыг батлах тухай

Архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгийн тухай

Дүүргийн архивын үлгэрчилсэн дүрмийг батлах тухай

Байгууллагын архивын ажлыг дүгнэх үзүүлэлт, аргачал

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/333 дугаар захирамж

БАЙГУУЛЛАГЫН АРХИВЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДҮГНЭХ ҮЗҮҮЛЭЛТ, АРАГЧЛАЛ

АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДҮГНЭХ ҮЗҮҮЛЭЛТ, АРАГЧЛАЛ

АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ НЭВТРҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ДҮГНЭХ ҮЗҮҮЛЭЛТ, АРАГЧЛАЛ
Чиглэл хүргэх тухай

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Салбар комис байгуулах тухай

Улсын үзлэг

Салбар комисын хурал

Үзлэгт хамрагдах байгууллагуудын хуваарь

Дүүргийн салбар комиссын 1 дүгээр хэсгийн үзлэгт хамрагдах байгууллагуудад хяналт тавих, шалгалт үзлэг хийх хуваарь

ХУВИЙН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГ, ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮД, ХУВИЙН ЭМНЭЛЭГ, СУВИЛЛЫН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДҮГНЭХ ҮЗҮҮЛЭЛТ, АРГАЧЛАЛ
ДҮНГИЙН НЭГТГЭЛ


АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДҮГНЭХ ҮЗҮҮЛЭЛТ


АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДҮГНЭХ ҮЗҮҮЛЭЛТ


АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДҮГНЭХ ҮЗҮҮЛЭЛТ

ДҮҮРГИЙН АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛЧДЫН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ СУРГАЛТ, СПОРТЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ УДИРДАМЖ

Ich wei nicht, wie es ihnen geht, aber ich habe ein faible bachelorarbeit fr schne kalender
  • Facebook