АТГ-ын мэдээлэл

1. Авлигын эсрэг хууль

2. 2015 ОНД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

3. ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АВЛИГАД ӨРТӨЖ БОЛЗОШГҮЙ АЛБАН ТУШААЛЫН     ЖАГСААЛТ

4. АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛЭГ ГАРГАГЧИД ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ

5. УИХ-ЫН БАЙНГЫН ХОРООНЫ ТОГТООЛ 2012 ОНЫ 05 ДУГААР

6. УИХ-ЫН БАЙНГЫН ХОРООНЫ ТОГТООЛ 2014 ОНЫ 20 ДУГААР

7. АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ,ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

8. Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2015 оны эхний 4 сарын байдлаарх хяналт шалгалтын ажлын тайлан

9. НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ

Dank des https://hausarbeithilfe.com/ blogs ist die schreibwerkstatt auf google gut zu finden
  • Facebook