Бусад

2015 оны 01 дүгээр сар  (нийт 28 захирамж)

1.2015 оны 01 сарын 30 өдөр Дугаар А/30 Улаанбаатар хот Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний санал авах ажлыг зохион байгуулах тухай

2.2015 оны 01 сарын 30 өдөр Дугаар А/29 Улаанбаатар хот Урамшуулал олгож, арга хэмжээ авч ажиллах тухай

3.2015 оны 01 сарын 30 өдөр Дугаар А/26 Улаанбаатар хот Эрх шилжүүлэх тухай

4.2015 оны 01 сарын 30 өдөр Дугаар А/27 Улаанбаатар хот Эрх шилжүүлэх тухай

5.2015 оны 01 сарын 30 өдөр Дугаар А/25 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай

6.2015 оны 01 сарын 30 өдөр Дугаар А/23 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэх тухай

7.2015 оны 01 сарын 30 өдөр Дугаар А/22 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, байршил өөрчлөх тухай

8.2015 оны 01 сарын 30 өдөр Дугаар А/24 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгах тухай

9.2015 оны 01 сарын 27 өдөр Дугаар А/21 Улаанбаатар хот Асран хамгаалагч тогтоох тухай

10.2015 оны 01 сарын 27 өдөр Дугаар А/20 Улаанбаатар хот Харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

11.2015 оны 01 сарын 27 өдөр Дугаар А/19 Улаанбаатар хот Асран хамгаалагч тогтоох тухай

12.2015 оны 01 сарын 27 өдөр Дугаар А/18 Улаанбаатар хот Харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

13.2015 оны 01 сарын 27 өдөр Дугаар А/17 Улаанбаатар хот Нэг цонхны үйлчилгээнд ажиллах хэлтэс, албадын хуваарь батлах тухай

14.2015 оны 01 сарын 23 өдөр Дугаар А/12 Улаанбаатар хот Эрдэмтдийн зөвлөл байгуулах тухай

15.2015 оны 01 сарын 26 өдөр Дугаар А/16 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, байршил өөрчлөх тухай

16.2015 оны 01 сарын 26 өдөр Дугаар А/15 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай

17.2015 оны 01 сарын 25 өдөр Дугаар А/14 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай

18.2015 оны 01 сарын 26 өдөр Дугаар А/13 Улаанбаатар хот Үзүүлэх сургууль зохион байгуулах тухай

19.2015 оны 01 сарын 22 өдөр Дугаар А/10 Улаанбаатар хот Овог, эцэг/эх/-ийн нэр, нэр, өөрчлөх тухай

20.2015 оны 01 сарын 22 өдөр Дугаар А/11 Улаанбаатар хот Үрчлүүлэх тухай

21.2015 оны 01 сарын 19 өдөр Дугаар А/09 Улаанбаатар хот Эцгийн нэр, нэр сэргээх тухай

22.2015 оны 01 сарын 19 өдөр Дугаар А/07 Улаанбаатар хот Үрчлүүлэх тухай

23.2015 оны 01 сарын 19 өдөр Дугаар А/06 Улаанбаатар хот Овог, эцэг/эх/-ийн нэр, нэр, өөрчлөх тухай

24.2015 оны 01 сарын 19 Дугаар А/05 Улаанбаатар хот Үрчлүүлэх тухай

25.2015 оны 01 сарын 12 Дугаар А/04 Улаанбаатар хот. Салбар комисс байгуулах тухай

26.2015 оны 01 сарын 08 өдөр Дугаар А/03 Улаанбаатар хот Сургалт зохион байгуулах тухай

27.2015 оны 01 сарын 05 өдөр Дугаар А/02 Улаанбаатар хот Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

28.2015 оны 01 сарын 05 өдөр Дугаар А/01 Улаанбаатар хот Хөтөлбөр, зорилтын хэрэгжилтийг хангах тухай

 

2015 оны 02 дугаар сар  (нийт 77 захирамж)

2015 оны 02 сарын 27 өдөр Дугаар А/107 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай

2015 оны 02 сарын 27 өдөр Дугаар А/108 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай

2015 оны 02 сарын 27 өдөр Дугаар А/106 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай

2015 оны 02 сарын 27 өдөр Дугаар А/105 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай

2015 оны 02 сарын 27 өдөр Дугаар А/104 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай

2015 оны 02 сарын 27 өдөр Дугаар А/102 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай

2015 оны 02 сарын 27 өдөр Дугаар А/103 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай

2015 оны 02 сарын 27 өдөр Дугаар А/101 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай

2015 оны 02 сарын 27 өдөр Дугаар А/100 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай

2015 оны 02 сарын 27 өдөр Дугаар А/99 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай

2015 оны 02 сарын 27 өдөр Дугаар А/97 Улаанбаатар хот Хүндэтгэлийн цом гардуулах тухай

2015 оны 02 сарын 27 өдөр Дугаар А/98 Улаанбаатар хот “Монголын хүүхдийн спортын V их наадам”-ыг зохион байгуулах тухай

2015 оны 02 сарын 26 өдөр Дугаар А/96 Улаанбаатар хот Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 94 жилийн ойг тэмдэглэх тухай

2015 оны 02 сарын 24 өдөр Дугаар А/91 Улаанбаатар хот Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2015 оны 02 сарын 25 өдөр Дугаар А/95 Улаанбаатар хот Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх тухай

2015 оны 02 сарын 25 өдөр Дугаар А/93 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2015 оны 02 сарын 25 өдөр Дугаар А/92 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2015 оны 02 сарын 25 өдөр Дугаар А/94 Улаанбаатар хот Үрчлүүлэх тухай

2015 оны 02 сарын 24 өдөр Дугаар А/90 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай

2015 оны 02 сарын 24 өдөр Дугаар А/89 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай

2015 оны 02 сарын 23 өдөр Дугаар А/88 Улаанбаатар хот Үрчлүүлэх тухай

2015 оны 02 сарын 23 өдөр Дугаар А/85 Улаанбаатар хот Хөрөнгө оруулалтын ажлын хэмнэлийг зарцуулах тухай

2015 оны 02 сарын 23 өдөр Дугаар А/87 Улаанбаатар хот Арга хэмжээ авах тухай

2015 он ы02 сарын 18 өдөр Дугаар А/84 Улаанбаатар хот Буцалтүй тусламж үзүүлэх тухай

2015 оны 02 сарын 18 өдөр Дугаар А/83 Улаанбаатар хот Буцалтүй тусламж үзүүлэх тухай

2015 оны 02 сарын 18 өдөр Дугаар А/82 Улаанбаатар хот Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж үзүүлэхтухай

2015 он ы02 сарын 18 өдөр Дугаар А/81 Улаанбаатар хот Нэг удаагийн буцалтгүй тусламжүзүүлэхтухай

2015 оны02 сарын 18 өдөр Дугаар А/79 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай

2015 оны02 сарын 18 өдөр Дугаар А/78 Улаанбаатархот Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай

2015 оны 02 сарын 18 өдөр Дугаар А/77 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай

2015 оны 02 сарын 18 өдөр Дугаар А/74 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай

2015 оны 02 сарын 18 өдөр Дугаар А/75 Улаанбаатар хот Буцалтгүйтусламж үзүүлэх тухай

2015 оны 02 сарын 18 өдөр Дугаар А/75 Улаанбаатар хотБуцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай

2015 оны 02 сарын 18 өдөр Дугаар А/76 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай

2015 оны 02 сарын 18 өдөр Дугаар А/73 Улаанбаатар хотМонгол бахархал, түүх соёлыг хөгжүүлэх,түгээн дэлгэрүүлэх тухай

2015 оны 02 сарын 17 өдөр Дугаар А/72 Улаанбаатар хотТөрийн асрамжинд авах тухай

2015 оны 02 сарын 17 өдөр Дугаар А/68 Улаанбаатар хотАсрамжлан сувилуулах тухай

2015 оны 02 сарын 17 өдөр Дугаар А/70 Улаанбаатар хотАсран хамгаалагч тогтоох тухай

2015 оны 02 сарын 17 өдөр Дугаар А/69 Улаанбаатар хотАсран хамгаалагч тогтоох тухай

2015 оны 02 сарын 17 өдөр Дугаар А/69 Улаанбаатар хотАсран хамгаалагч тогтоох тухай

2015 оны 02 сарын 17 өдөр Дугаар А/67 Улаанбаатар хотАсран хамгаалагч тогтоох тухай

2015 оны 02 сарын 17 өдөр Дугаар А/64 Улаанбаатар хотБуцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай

2015 оны02 сарын 17 өдөр Дугаар А/63 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай

2015 оны02 сарын 17 өдөр Дугаар А/66 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрх олгох тухай

2015 оны02 сарын 17 өдөр Дугаар А/65 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрх олгох тухай

2015 оны02 сарын 16 өдөр Дугаар А/61 Улаанбаатар хот Гурван сая дахь иргэний чацуутныг алдаршуулах ажлыг зохион байгуулах тухай

2015 оны 02 сарын 13 өдөр Дугаар А/58 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэх тухай

2015 оны02 сарын 13 өдөр Дугаар А/53 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийг хүчингүйболгох тухай

2015 оны02 сарын 13 өдөр Дугаар А/57 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгохтухай

2015 оны02 сарын 13 өдөр Дугаар А/56 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгах тухай

2015 оны02 сарын 13 өдөр Дугаар А/55 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэх тухай

2015 оны02 сарын 13 өдөр Дугаар А/54 Улаанбаатар хотГазар эзэмших эрхийг баталгаажуулахтухай

2015 оны02 сарын 13 өдөр Дугаар А/52 Улаанбаатар хотШагнах тухай015 оны02 сарын 13 өдөр Дугаар А/51 Улаанбаатар хотНийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх, өсвөрийн шигшээ багийн үйл ажиллагааг дэмжих тухай

2015 оны02 сарын 11 өдөр Дугаар А/49 Улаанбаатар хотҮрчлүүлэхтухай

015 оны02 сарын 11 өдөр Дугаар А/50 Улаанбаатар хотОвог, эцэг/эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх тухай

2015 оны02 сарын 10 өдөр Дугаар А/48 Улаанбаатар хотГазар эзэмших эрхийг баталгаажуулахтухай
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

2015 оны 03 дугаар сар (нийт 47 захирамж)

2015 оны 04 дүгээр сар (нийт 66 захирамж)

In august, the service lifted the 40-hour time restriction that limited mobile listening on free phone tracker app review accounts
  • Facebook