Дээд газрын тогтоол шийдвэр

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2017 ОНЫ 89 ДУГААР ТОГТООЛ БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

2016 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН 17-НЫ ӨДӨР ДУГААР 37 КОНЦЕССҮҮДИЙН ТӨСЛҮҮДИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

2016 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН 17-НЫ ӨДӨР ДУГААР 38 МОНГОЛ УЛСЫН 2016 ОНЫ ТӨСӨВТ ТОДОТГОЛ ХИЙЖ ДУУСАХ ХҮРТЭЛ ХУГАЦААНД АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

2016 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 21-НЫ ӨДӨР ДУГААР 163 АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ТООЛЛОГО ЯВУУЛАХ ТУХАЙ

2016 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 16-НЫ ӨДӨР ДУГААР 159 УЛААНБУРХАН ӨВЧНИЙ ДЭГДЭЛТИЙГ БУУРУУЛАХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 21-НЫ ӨДӨР ДУГААР 496 ХҮНСНИЙ ЗОРИУЛАЛТЫН БУС ХУВАНЦАР САВНЫ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 21-НЫ ӨДӨР ДУГААР 501 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН АГЕНТЛАГ, ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 21-НЫ ӨДӨР ДУГААР 513 ЖУРАМ ТООНЫ ХЯЗГААР БАТЛАХ ТУХАЙ

2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 14-НЫ ӨДӨР ДУГААР 483 ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 ОНЫ 12 САРЫН 16 ӨДӨР ДУГААР 4 ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

2015 ОНЫ 12 САРЫН 16 ӨДӨР ДУГААР 5 ДҮҮРГИЙН 2015 ОНЫ ТӨСӨВТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

2015 ОНЫ 12 САРЫН 16 ӨДӨР ДУГААР 6 НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 2016 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН 8 ӨДӨР ДУГААР 1 ХҮҮХДИЙН НОМЫН ӨРГӨӨ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН 8 ӨДӨР ДУГААР 2 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХОРООДЫН ГУДАМЖ, БАЙРАНД НИЙТИЙН ЭРГҮҮЛ АЖИЛЛУУЛАХ ЖУРАМ

2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН 30 ӨДӨР ДУГААР 8 ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ИТГЭЛЦҮҮРИЙГ ХЭРЭГЛЭХ ГАЗРЫН ЗААГ, ХЯЗГААР, ИТГЭЛЦҮҮРИЙН ТООН УТГЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ

2016 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН 17 ӨДӨР ДУГААР 13 УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛИЙН ХЭСЭГ БАЙГУУЛЖ, ХЭСГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭР, ТӨВИЙГ ЗАРЛАХ ТУХАЙ

2016 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН 24 ӨДӨР ДУГААР 5 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2016 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 5 ӨДӨР ДУГААР 36 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН “ХҮНДЭТ ИРГЭНД” ӨРГӨМЖЛӨХ ТУХАЙ

2016 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН 15 ӨДӨР ДУГААР 51 ӨМЧ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

 

A ccnp collaboration, exam dumps can be investigate the site a qualifier for a job
  • Facebook