ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭС

      Одоогоор тус хэлтэс нь Хэлтсийн дарга, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийгэм эдийн засгийн үндсэн чиглэлийн төлөвлөлт, хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Орон нутгийн хөгжил, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн, Үндэсний болон дэд хөтөлбөр, төсөл хариуцсан мэргэжилтэн, Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн гэсэн 5 орон тоотойгоор үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

 

Playful baby

          Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого, Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалтай уялдуулан дүүргийн хөгжлийн бодлогыг төлөвлөх, дүүргийн гадаад харилцааны бодлогыг тодорхойлж, хамтын ажиллагааны олон талт үйл ажиллагааг зохион байгуулах, Засгийн газар, нийслэлээс хэрэгжүүлж буй төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын бодлогын чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд оршино.

ХЭЛТСИЙН ЗОРИЛТ:

          Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийг боловсруулж, хөгжлийн бодлогын уялдааг хангах, гадаадын улс, хот, дүүргүүдтэй хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлж, хамтран төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зорилттой ажиллаж байна.

Playful baby

  • Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын Үйл ажиллагааны хөтөлбөр, үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хэрэгжилтийг хангуулах,

  • Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн богино, дунд, урт хугацааны бодлогыг төлөвлөх,

  • Хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах, холбогдох техник эдийн засгийн үндэслэл, тооцоо судалгааг хийх,

  • Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд иргэдийн оролцоог хангах, нэмэгдүүлэх,

  • Хөгжлийн бодлого, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хоорондын уялдааг хангасан, үр дүнтэй бодлого хэрэгжүүлэх,

  • Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд төрөөс хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангуулах, үр дүн, өгөөжийг дээшлүүлэх талаар арга хэмжээ зохион байгуулах,

  • Гадаадын улс, хот, дүүрэг, олон улсын байгууллагууд болон дотоодын төрийн болон төрийн бус аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай хамтын үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх, хамтран төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах

Playful baby

2019 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

Playful baby

2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Playful baby

2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

Playful baby

Та Хөгжлийн Бодлого, Төлөвлөлт, Хамтын Ажиллагааны Хэлтсийн үйл ажиллагааны тайланд үнэлгээ өгнө үү!
19  · 5 
Vote

It experts may have a need for their specific cisco 300-070 certification systems to recertify https://essayclick.net/ every two to three decades
  • Facebook