Засгийн газар болон яамны шагналд тодорхойлоход бүрдүүлэх материал

 

Чингэлтэй дүүргийн засаг даргын тамгын газар

 

Засгийн газар болон яамны шагналд

 тодорхойлоход

Бүрдүүлэх материал:

  1. Нэр дэвшигчийн анкет /тухайн яамнаас баталсан анкетийг бүрэн гүйцэт үнэн зөв бөглөж баруун дээд буланд нь зураг наасан байх/
  2. Ажил байдлын тодорхойлолт /тодорхойлж буй байгууллага, хороодын дарга, захирал, эрхлэгчийн гарын үсэг, тамга,тэмдэгтэй байх/
  3. Байгууллага хамт олны Хурлын тэмдэглэл /тэмдэглэл хөтөлсөн болон танилцсан албан тушаалтны гарын үсэг, тамга, тэмдэг/
  4. Тодорхойлж байгаа байгууллагын албан бичиг /тус тусд нь/

а/ Чингэлтэй дүүргийн засаг дарга Ж.Эрдэнэбат танаа

/Шагналд дэмжих тухай/

б/ Холбогдох яаманд хандсан байх

/Шагналд тодорхойлох тухай/

Sie sind in einer sitzung und jeder teilnehmer hat eine andere lsung fr das problem, mit bachelorschreibenlassen.com/expose-schreiben/ dem sie sich alle gerade beschftigen
  • Facebook