Ажилтан, албан хаагчдын 2020 оны 1-4 дүгээр улирлын гүйцэтгэлийн тайлангийн үнэлгээ

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын “Ёс зүйн” зөвлөлийн Ажиллах журам

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын сул орон тооны судалгаа

Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тагны газрын сул орон тооны судалгаа

Хүний нөөцийн хөгжил, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр

2019 он

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН БАТЛАХ ТУХАЙ МУЗГ-ЫН 2019 ОНЫ 33 ДУГААР ТОГТООЛ
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР СУЛ ОРОН ТООНЫ СУДАЛГАА 10.20-НЫ БАЙДЛААР
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР СУЛ ОРОН ТООНЫ СУДАЛГАА 08.28-НЫ БАЙДЛААР

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР  СУЛ ОРОН ТООНЫ СУДАЛГАА 06.13-НЫ БАЙДЛААР

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР СУЛ ОРОН ТООНЫ СУДАЛГАА 04.30-НЫ БАЙДЛААР

2019-онд-тэтгэвэр-тогтоолгох-ажилтан-албан-хаагчдын-судалгаа
ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ

2018 он

АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООГ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ОРОХ ИРГЭНИЙ НӨӨЦИЙН ЖАГСААЛТАД БҮРТГЭЛТЭЙ    ИРГЭДЭЭС ТОМИЛУУЛАХААР ХҮРГҮҮЛЖ БУЙ САНАЛ
ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ ТАЙЛАН
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ 2018
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР

2017 он

1. АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООГ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ОРОХ ИРГЭНИЙ НӨӨЦИЙН ЖАГСААЛТАД БҮРТГЭЛТЭЙ    ИРГЭДЭЭС ТОМИЛУУЛАХААР ХҮРГҮҮЛЖ БУЙ САНАЛ

2. ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН “ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ-НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ” ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

3. ДОТООД ЖУРАМ

4. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ ДҮҮРГИЙН ИТХТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

5.ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР БИЕЛЭЛТ

2016 он

1. ТЭТГЭВЭРТ ГАРАХ АЛБАН ХААГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
2. “НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ХҮРЭЭНД 2016 ОНД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2015 он

1.АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООГ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ОРОХ ИРГЭНИЙ НӨӨЦИЙН ЖАГСААЛТАД БҮРТГЭЛТЭЙ    ИРГЭДЭЭС ТОМИЛУУЛАХААР ХҮРГҮҮЛЖ БУЙ САНАЛ
2.2015 онд тэтгэвэр тогтоолгох ажилтан, албан хаагчдын судалгаа
3.“ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ”-ИЙН ХӨТӨЛБӨР
4.ДҮҮРГИЙН 2014-2016 ОНЫ “ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ” ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ
5.ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
6.“НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ХҮРЭЭНД 2015 ОНД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
7.“ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ХҮРЭЭНД 2015 ОНД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

 

 

  • Жишээ нь: Нэргүйгийн Нэргүй
  • Төрийн албан хаагчийн анкетаа файлаар хавсаргана уу
  • Танд нэмж хэлэх зүйл байвал энд бичнэ үү

Earning cisco 210-260 implementing cisco network security exam dumps certification on topadmissionessay.com/ a lately launched os, system or program will illustrate that you have obtained what few have done up to that point become qualified on something new
  • Facebook