Мэдээллийн технологи, олон нийттэй харилцах албаны эрхэм зорилго

Монгол Улсын хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, төрийн захиргааны байгууллагаас хэрэгжүүлэх аливаа эрх зүйн акт, шийдвэр, үйл ажиллагааны мэдээллийг иргэд, олон нийтэд мэдээллийн хэрэгслүүдээр тухай бүр хүргэх үйл ажиллагааг зохион байгуулснаар иргэдийг цаг үеийн болон төр захиргааны байгууллагаас хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны  талаар үнэн зөв мэдээллээр хангах, байгууллагын ил тод байдлыг хангах, мэдээллийн технологид суурилсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэвтрүүлэн үйлчилгээний хүртээмж, түргэн шуурхай байдлыг нэмэгдүүлэн төрийн үйлчилгээнд цахим засгийг хэрэгжүүлснээр илүү ухаалаг төрийн үйлчилгээний хэлбэрийг бий болгох.

Having a ccna collaboration, certification reveals that you not only have an extensive understanding of that technology, but you also care enough about your order an essay online at order-essay-online.net profession to take the money to get qualified
  • Facebook