Мэдээллийн технологи, олон нийттэй харилцах албаны үйл ажиллагааны чиглэл

Дүүргийн төрийн захиргааны байгууллагын нэгдсэн сүлжээний ашиглалтыг хариуцах, зохион байгуулалтыг оновчтой төлөвлөх, албан хаагчдын техник хэрэгслийн найдвартай ажиллагааг хангах, байгууллагын хэмжээнд ашиглах программ хангамжийн ашиглалтыг хариуцах, албан хаагчдын ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, Монгол Улсын хууль, засгийн газрын тогтоол, шийдвэр, нийслэлийн удирдлага, нутгийн захиргааны байгууллагаас гаргасан эрх зүйн акт, шийдвэрийн талаар иргэд олон нийтэд мэдээлэх, байгууллагын ил тод байдлыг хангах ажлын хүрээнд үйл ажиллагаа зохион байгуулах.

Once you get cisco 210-065 exam dumps, you be a part of a select number of individuals – a professional team with confirmed pro-homework-help.com skills
  • Facebook