Сонгууль 2020

МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ДААМАЛ PDF

ХЭСГИЙН ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛИЙН ХЭСЭГ БАЙГУУЛЖ, ХЭСГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭР, ТӨВИЙГ ЗАРЛАХ ТУХАЙ 29 ДҮГЭЭР ТОГТООЛ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН 2020 ОНЫ “СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААНЫ УХУУЛАХ ХУУДАС БОЛОН ЗУРАГТ САМБАР БАЙРШИХ БАЙРШИЛ ТОГТООХ ТУХАЙ”  15 ДУГААР ТОГТООЛ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ИТХ-ЫН 11 ДҮГЭЭР ТОГТООЛ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ИТХ-ЫН 17 ДУГААР ТОГТООЛ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ИТХ-ЫН 18 ДУГААР ТОГТООЛ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ИТХ-ЫН 24 ДҮГЭЭР ТОГТООЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН СОНГУУЛИЙН ХЭСГИЙН ХОРООДЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН СОНГУУЛИЙН ХЭСГИЙН ХОРООДЫН САНАЛ АВАХ БАЙРНЫ ХАЯГ БАЙРШИЛ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН СОНГУУЛИЙН ХЭСГИЙН ХОРООДОД АЖИЛЛАХ МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ДААМЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦАД КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН ЦАР ТАХЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЖУРАМ

НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРОО БОЛОН СОНГУУЛИЙН ХЭСГИЙН ХОРООНД ҮҮСЭХ ХӨТЛӨХ ХЭРГИЙН НЭРИЙН ЖАГСААЛТ

2020 ОНЫ УИХ СОНГУУЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БАРИМТЫН БҮРДЛИЙГ ХАНГАЖ, ХЭРЭГ БҮРДҮҮЛЖ, АРХИВТ ШИЛЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЗӨВЛӨМЖ

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ХАРЪЯАЛАЛ

Хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах тухай

 

 

  • Facebook