2020-07УДАМЖНУУДЫН АВТО ЗАМ /ЧД 17, 18, 19 ДҮГЭЭР ХОРОО/ АЖИЛ, ЧДХААА НОНХСХ А20/27 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-06“ГУДАМЖ САЙЖРУУЛАХ /16 ДУГААР ХОРОО/” АЖИЛ, ЧДХААА ОНХС А20/22 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-06ГАДНА ОРЧНЫ БОЛОН ОРЦНЫ КАМЕРЖУУЛАЛТ /5-Р ХОРОО/ ЧДХААА-ОНХС-А20/32 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭ
2020-06ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ КАМЕРЖУУЛАЛТ ХИЙХ /1,4-Р ХОРОО/ ЧДХААА-ОНХСА20/31 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-06ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРЫН “СУРГАЛТ, МЭДЭЭЛЛИЙН ТАНХИМ”-ЫГ ШААРДЛАГАТАЙ ТЕХНИК ХЭРЭГСЛЭЭР ТОХИЖУУЛАХ ЧДХААА Б20/07 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2020-06ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРЫН “СУРГАЛТ, МЭДЭЭЛЛИЙН ТАНХИМ”-ЫГ БАЙГУУЛАХ, ЗАСВАРЛАХ АЖИЛ, ЧДХААА А20/29 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-06ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ТАВИХ /17 ДУГААР ХОРОО/ ЧДХААА-ОНХС-А20/20 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-06ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ТАВИХ /19 ДҮГЭЭР ХОРОО/ ЧДХААА-ОНХС-А20/21 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-06ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ “ХОРООНЫ НҮХЭН ГАРЦ /УЛААНБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ, 13 ДУГААР ХОРОО/” АЖИЛ, ЧДХААА УТХ А20/16 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-06“ГУДАМЖ САЙЖРУУЛАХ /18 ДУГААР ХОРОО/” АЖИЛ, ЧДХААА ОНХС А20/22 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-06“ГУДАМЖ САЙЖРУУЛАХ /17 ДУГААР ХОРОО/” АЖИЛ, ЧДХААА ОНХС А20/22 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2020-06“ГУДАМЖ САЙЖРУУЛАХ /16 ДУГААР ХОРОО/” АЖИЛ, ЧДХААА ОНХС А20/22 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-06ГУДАМЖ САЙЖРУУЛАХ /15 ДУГААР ХОРОО/” АЖИЛ, ЧДХААА ОНХС А20/22 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-06ХОРООНЫ ДОТОРХ АВТО ЗАМ /УЛААНБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ, 13 ДУГААР ХОРОО/ ЧДХААА-УТХ-А20/18
ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2020-06“ШЭЖИДДҮГ ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГЫН ЗАСВАР /УЛААНБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ 12 ДУГААР ХОРОО/”-НИЙ АЖИЛ, ЧДХААА ОНХС А20/17 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-06ГУДАМЖ САЙЖРУУЛАХ /14 ДҮГЭЭР ХОРОО/ АЖИЛ, ЧДХААА ОНХС А20/15 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-06“ЦАХИЛГААНЫ ШУГАМ ШИНЭЧЛЭХ САЙЖРУУЛАХ /ЭТӨЧ 6А БАЙР 3-Р ХОРОО/”-НЫ АЖИЛ, ЧДХААА ОНХС А20/14 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-06“ГУДАМЖ САЙЖРУУЛАХ /8 ДУГААР ХОРОО/” АЖИЛ, ЧДХААА ОНХС А20/07 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-06“ХОРООЛЛЫН ДОТОРХ АВТО ЗАМ /УЛААНБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ, 15 ДУГААР ХОРОО/” –ЫН АЖИЛ ЧДХААА УТХ А20/19 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-05САНТЕХНИКИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ /2 ДУГААР ХОРОО, 50.0-ИЙН 21 ДҮГЭЭР БАЙР/”-НИЙ АЖИЛ, ЧДХААА ОНХС А20/04 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-05САНТЕХНИКИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ /3 ДУГААР ХОРОО, 50.0-ИЙН 15 ДУГААР БАЙР/”-НИЙ АЖИЛ, ЧДХААА ОНХС А20/05 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-05“ГУДАМЖ САЙЖРУУЛАХ /9 ДҮГЭЭР ХОРОО/” АЖИЛ, ЧДХААА ОНХС А20/08 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-05ШЭЖИДДҮГ ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГЫН ЗАСВАР /УЛААНБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ 12 ДУГААР ХОРОО/”-НИЙ АЖИЛ, ЧДХААА ОНХС А20/17 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-04ГУДАМЖ САЙЖРУУЛАХ /11 ДҮГЭЭР ХОРОО/ ЧДХААА-ОНХС-А20/11 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-04ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ /6 ДУГААР ХОРОО/ ЧДХААА-ОНХС-А20/09 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-04ГУДАМЖ САЙЖРУУЛАХ /13 ДУГААР ХОРОО/ ЧДХААА-ОНХС-А20/13 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-04ГУДАМЖ САЙЖРУУЛАХ /12 ДУГААР ХОРОО/ ЧДХААА-ОНХС-А20/12 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-04АВТОБУСНЫ БУУДЛЫГ ТОХИЖУУЛАХ /10 ДУГААР ХОРОО/ ЧДХААА-ОНХС-А20/10 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2020-04БАЯНЗҮРХ, СҮХБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАРТ ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ЧДХААА-ДТХ-Б20/06 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-04“ГУДАМЖ САЙЖРУУЛАХ /9 ДҮГЭЭР ХОРОО/” АЖИЛ, ЧДХААА ОНХС А20/08 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-04“ГУДАМЖ САЙЖРУУЛАХ /8 ДУГААР ХОРОО/” АЖИЛ, ЧДХААА ОНХС А20/07 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2020-04“ГУДАМЖ САЙЖРУУЛАХ /7 ДУГААР ХОРОО/” АЖИЛ, ЧДХААА ОНХС А20/06 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-04“САНТЕХНИКИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ /3 ДУГААР ХОРОО, 50.0-ИЙН 15 ДУГААР БАЙР/”-НИЙ АЖИЛ, ЧДХААА ОНХС А20/05 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-04САНТЕХНИКИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ /2 ДУГААР ХОРОО, 50.0-ИЙН 21 ДҮГЭЭР БАЙР/”-НИЙ АЖИЛ, ЧДХААА ОНХС А20/04 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-04ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛ ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭСТ ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ЧДХААА Б20/02 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-04“ГУДАМЖ САЙЖРУУЛАХ /18 ДУГААР ХОРОО/”-ЫН АЖИЛ ЧДХАААОНХС А/20/03 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-04“ГУДАМЖ САЙЖРУУЛАХ /17 ДУГААР ХОРОО/”-ЫН АЖИЛ ЧДХАААОНХС А/20/02 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-04“ГУДАМЖ САЙЖРУУЛАХ /15 ДУГААР ХОРОО/”-ЫН АЖИЛ ЧДХАААОНХС А/20/01 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2020-02ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛ ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭСТ ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ЧДХААА Б20/02 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-02ЧДХААА-Б20-01
2020-02ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭСТ ШААРДЛАГТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ЧДХААА Б20/03 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-02ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛ ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭСТ ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ЧДХААА Б20/02 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-02ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ /ЧД, 6 ДУГААР ХОРОО/ АЖИЛ ЧДХААА А19/54 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-02ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДИЙН ЭМЧИЙН ӨРӨӨНД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ
ЧДХААА Б19/08 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2020-02ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН АНГИ ТАНХИМД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ЧДХААА Б19/07 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-01ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ СУРГУУЛИЙН 22-29 ДҮГЭЭР ГУДАМЖНЫ КАМЕРЖУУЛАЛТ, СУРГУУЛИЙН 41-46 ДУГААР ГУДАМЖИНД ЗАМ ХИЙХ /ЧД, 13 ДУГААР ХОРОО/ АЖИЛ ЧДХААА А19/58 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2020-01ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ГУДАМЖНЫ КАМЕРЖУУЛАЛТ /ЧД, 12 ДУГААР ХОРОО/ АЖИЛ ЧДХААА А19/57 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2019-12“ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 9, 10, 11 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ТОХИЖИЛТ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ, ЧДХААА А19/55 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-12ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ /ЧД, 6 ДУГААР ХОРОО/ АЖИЛ ЧДХААА А19/54 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-12ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ СУРГУУЛИЙН 22-29 ДҮГЭЭР ГУДАМЖНЫ КАМЕРЖУУЛАЛТ, СУРГУУЛИЙН 41-46 ДУГААР ГУДАМЖИНД ЗАМ ХИЙХ /ЧД, 13 ДУГААР ХОРОО/ АЖИЛ ЧДХААА А19/58 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-12ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ГУДАМЖНЫ КАМЕРЖУУЛАЛТ /ЧД, 12 ДУГААР ХОРОО/ АЖИЛ ЧДХААА А19/57 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-12“ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 9, 10, 11 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ТОХИЖИЛТ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ, ЧДХААА А19/55 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-12ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДИЙН ЭМЧИЙН ӨРӨӨНД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ
ЧДХААА Б19/08 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2019-12ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 33 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН АНГИ ТАНХИМД
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ЧДХААА Б19/07 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2019-12ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 19 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ТАХИЛТЫН АМАНД ГҮНИЙ ХУДАГ БОЛОН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ГАДНА ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН 10/0,4КВ-ЫН ИЖ БҮРЭН ДЭД ӨРТӨӨНИЙ УГСРАЛТЫН АЖИЛ ЧДХААА А19/56 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-12“ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 19 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ТАХИЛТЫН АМАНД ГҮНИЙ ХУДАГ БОЛОН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ГАДНА ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН 10/0,4КВ-ЫН ИЖ БҮРЭН ДЭД ӨРТӨӨНИЙ УГСРАЛТЫН АЖИЛ ЧДХААА А19/56 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-11ДУНД ТАСГАНЫ 9 ДҮГЭЭР ГУДАМЖИНД УС ЗАЙЛУУЛАХ ХООЛОЙ ХИЙЖ, ТЭГШИЛЖ, ЗАСВАРЛАХ, БАРУУН ТАСГАНЫ А, 7, 8 ДУГААР ГУДАМЖ ТЭГШИЛЖ ЗАСВАРЛАХ /ЧД, 8 ДУГААР ХОРОО/ АЖИЛ ЧДХААА А19/049 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-1162 ДУГААР БАЙРНЫ ДЭЭВЭР ЗАСВАР /ЧД, 6 ДУГААР ХОРОО/ ЧДХААА А19/50 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-11ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ КАМЕРЖУУЛАЛТ ХИЙХ /2,5,7,8,9-р хороод/ ЧДХААА А19/44 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-11КАМЕРЖУУЛАЛТ /ЧД, 7 ДУГААР ХОРОО/ АЖИЛ ЧДХААА А19/046 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-10ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ КАМЕРЖУУЛАЛТ ХИЙХ /11, 13, 14, 15, 16,17, 18–Р ХОРООД/ ЧДХААА А19/47 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-10ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ КАМЕРЖУУЛАЛТ ХИЙХ /2,5,6,7,9-р хороод/ ЧДХААА А19/46 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-10“ГҮНТИЙН ДАВААНЫ ОРЧИМД ЦАГДАА, МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС, ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН БАЙНГЫН ПОСТ”-ЫН БАРИЛГЫН ДУЛААН МЕХАНИКИЙН АЖИЛ ЧДХААА А19/40 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-10ГҮНТИЙН ДАВААНЫ ОРЧИМД ЦАГДАА, МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС, ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН БАЙНГЫН БАЙГУУЛАХ ХҮРЭЭНД ГАДНА ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ЧДХААА А19/40 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-10КАМЕРЖУУЛАЛТ /ЧД 18 ДУГААР ХОРОО/ЧДХААА А19/48 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-10АР СОГООТЫН БУЛГИЙН ЭХ ХАМГААЛАХ ТОХИЖИЛТ /ЧД, 19 ДҮГЭЭР ХОРОО/-ЫН АЖИЛ
ЧДХААА А19/45 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2019-10КАМЕРЖУУЛАЛТ /ЧД, 7 ДУГААР ХОРОО/ АЖИЛ ЧДХААА А19/046 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-10НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ЗОРИУЛАЛТЫН ЗОГСООЛ /ЧД, 6, 7, 8 ДУГААР ХОРОО/ АЖИЛ ЧДХААА А19/043 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-10ЦАГДААГИЙН 1, 2 ДУГААР ХЭЛТЭС БОЛОН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭСТ УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ШААРДЛАГАТАЙ ТУСГАЙ ХЭРЭГСЭЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ЧДХААА Б19/03 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2019-09ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР 2018-2019 ОН ДАМЖИН ХЭРЭГЖИХ ОРЧИН ҮЕИЙН ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИ, НАРНЫ ЗАЙ ХУРААГУУР БҮХИЙ ЭКО ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ НИЙЛҮҮЛЭХ ЧДХААА Б19/05 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2019-09 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ ЦАГДААГИЙН ХЭСГИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ТУСГАЙ ХЭРЭГСЭЛ, ТЕХНИК ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2019-09 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭР ДЭХ ХЯНАЛТЫН КАМЕРУУДЫН АРЧИЛГАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2019-09 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ЗОРИУЛАЛТЫН ЗОГСООЛ 13, 14, 15 ДУГААР ХОРОО ЧДХААА А1942 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2019-09 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ ЧДХААА А1941 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2019-09 ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГА /УЛААНБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ, 12 ДУГААР ХОРОО ЧДХААА А19/29 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2019-08 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН СУДАЛТ ТӨВӨӨС ХҮЧИТ ШОНХОР ТӨВИЙН УРД ТАЛЫН УУЛЗВАР ХҮРТЛЭХ АВТО ЗАМ ДАГУУ ЯВГАН ЗАМ БАРИХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2019-08 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН АВТО ЗАМ БАРИХ АЖИЛ ЧДХААА А1928 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2019-08 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 6 ДУГААР ХОРОО ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ ШИНЭЧЛЭН ЗАСВАРЛАХ АЖИЛ, ЧДХААА А1930 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2019-08“ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 6 ДУГААР ХОРОО ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ ШИНЭЧЛЭН ЗАСВАРЛАХ АЖИЛ, ЧДХААА А19/30 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-08СУДАЛТ ТӨВӨӨС ХҮЧИТ ШОНХОР ТӨВИЙН УРД ТАЛЫН УУЛЗВАР ХҮРТЛЭХ АВТО ЗАМ ДАГУУ ЯВГАН ЗАМ БАРИХ /11 ДҮГЭЭР ХОРОО/ ЧДХААА А19/33 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-08ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГА /16 ДУГААР ХОРОО/ ЧДХААА А19/37 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-087 БУУДЛААС ХОЙШ ДАМБЫН ПОСТ ХҮРТЭЛ ЯВГАН ЗАМ БАРИХ /18 ДУГААР ХОРОО/ ЧДХААА А19/34 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-08ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ /ЧД 17-Р ХОРОО/ ЧДХААА А19/22 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-07ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГА /УЛААНБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ, 16 ДУГААР ХОРОО/ ЧДХААА А19/30 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН СУДАЛТ ТӨВӨӨС ХҮЧИТ ШОНХОР ТӨВИЙН УРД ТАЛЫН УУЛЗВАР ХҮРТЛЭХ АВТО ЗАМ ДАГУУ ЯВГАН ЗАМ БАРИХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2019-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 6 ДУГААР ХОРОО ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ ШИНЭЧЛЭН ЗАСВАРЛАХ АЖИЛ, ЧДХААА А1930 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2019-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ 16 ДУГААР ХОРОО ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГА ЧДХААА А1930 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2019-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГА 12 ДУГААР ХОРОО ЧДХААА А1929 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2019-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 19 ДҮГЭЭР ХОРОО ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2019-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН СУРГУУЛИЙН, ХАЙЛААСТ, ХАНДГАЙТ, ЖАРГАЛАНТЫН ГУДАМЖНЫ АВТО ЗАМ БАРИХ АЖИЛ ЧДХАА А19/28 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2019-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН СУДАЛТ ТӨВӨӨС ХҮЧИТ ШОНХОР ТӨВИЙН УРД ТАЛЫН УУЛЗВАР ХҮРТЛЭХ АВТО ЗАМ ДАГУУ ЯВГАН ЗАМ БАРИХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2019-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7 БУУДЛААС ХОЙШ ДАМБЫН ПОСТ ХҮРТЭЛ ЯВГАН ЗАМ БАРИХ 18 ДУГААР ХОРОО ЧДХААА А19/34 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2019-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР ХОРОО 14 ДҮГЭЭР БАЙРНЫ ЦАХИЛГААНЫ ШУГАМЫГ ШИНЭЧЛЭН САЙЖРУУЛАХ АЖИЛ, ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2019-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮХГИЙН 3 ДУГААР ХОРОО, УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМ ХООЛОЙН АЖИЛ, ТЕНДЕРИЙН МЭДЭЭ

2019-07 Чингэлтэй дүүргийн 6 дугаар хороо тоглоомын талбайг шинэчлэн засварлах ажил, тендерийн мэдээ

2019-07“ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЦАГДААГИЙН 2 ДУГААР ХЭЛТСИЙН ЖИГЖИДИЙН ТАСГИЙН БАРИЛГА БАРИХ АЖИЛ” ЧДХААА А19/11 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ –

2019-07ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ ЧДХААА А19/26 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2019-06“ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР ХОРОО 14 ДҮГЭЭР БАЙРНЫ ЦАХИЛГААНЫ ШУГАМЫГ ШИНЭЧЛЭН САЙЖРУУЛАХ АЖИЛ, ЧДХААА А19/20 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-06“ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 3 ДУГААР ХОРОО, УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМ ХООЛОЙН АЖИЛ, ЧДХААА А19/23 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-06ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ /ЧД 17-Р ХОРОО/ ЧДХААА А19/22 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-06ДАЛАН ГҮҮРИЙН БАРИЛГА /УЛААНБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ, 12 ДУГААР ХОРОО, БУЛГИЙН 10, 11 ДҮГЭЭР ГУДАМЖ/ АЖИЛ ЧДХААА А19/21 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-06<ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ /ЧД 17-Р ХОРОО/ ЧДХААА А19/22 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-06ДҮҮРГИЙН 10 ДУГААР ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХАЯГЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖИЛ ЧДХААА ОНО19/07 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-06ЖАЛГАНЫ ТӨМӨР БЕТОН ГҮҮР 30 у/м /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 15 дугаар хороо, Жаргалантын 47 дугаар гудамж/ АЖИЛ, ЧДХААА А19/018 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-06“ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 3 ДУГААР ХОРОО, УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМ ХООЛОЙН АЖИЛ, ЧДХААА А19/23 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-06ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ХИЙХ АЖИЛ /ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 13, 14, 15 ДУГААР ХОРОО/
ЧДХААА А19/19 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2019-06ХОРООДЫН ДУНДАХ ЧУЛУУН ЗАМ /УЛААНБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ 12, 13 ДУГААР ХОРОО/ АЖИЛ ЧДХААА А19/017 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-05“ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР ХОРОО 14 ДҮГЭЭР БАЙРНЫ ЦАХИЛГААНЫ ШУГАМЫГ ШИНЭЧЛЭН САЙЖРУУЛАХ АЖИЛ, ЧДХААА А19/20 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-05“ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 3 ДУГААР ХОРОО, УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМ ХООЛОЙН АЖИЛ, ЧДХААА А19/23 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-05ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7 ДУГААР ХОРООНЫ 7, 8, 9, 10 ДУГААР ХЭСЭГТ ХАЯГЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖИЛ, ЧДХААА ОНО19/05 ДУГААРТАЙ
ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2019-05ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ИННОВАЦИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ БАЙГУУЛАХ АЖИЛ ЧДХААА А19/005 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-05УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖИХ ЧИНГЭЛТЭЙ ХАЙРХАНЫ ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗРЫГ ОЙЖУУЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ, ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ЧДХААА А19/16 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-05“ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР ХОРОО 14 ДҮГЭЭР БАЙРНЫ ЦАХИЛГААНЫ ШУГАМЫГ ШИНЭЧЛЭН САЙЖРУУЛАХ АЖИЛ, ЧДХААА А19/20 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-05ОЛОН УЛСЫН ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ӨДРИЙГ ТОХИОЛДУУЛАН ДҮҮРГИЙН ЗОРИЛТОТ БҮЛГИЙН ХҮҮХДҮҮДЭД ГАРДУУЛАХ ГАРЫН БЭЛЭГ НИЙЛҮҮЛЭХ ЧДХААА Б19/02 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-05ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 9 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ГУДАМЖИНД ХАЯГЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖИЛ
2019-05“ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ХИЙХ АЖИЛ /16 ДУГААР ХОРОО, СОГООТЫН 17, 39, 40, 49, 77а, 82 ДУГААР ГУДАМЖ/ ЧДХААА А19/10 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-05“ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ЗӨӨВРИЙН АЖЛЫН БАЙР БАРИХ АЖИЛ” ЧДХААА А19/07 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-05ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 14 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ГУДАМЖИНД ХАЯГЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖИЛ, ЧДХААА ОНО19/04 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-04“ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ХИЙХ АЖИЛ /12 ДУГААР ХОРОО, БУЛГИЙН 19 ДҮГЭЭР ГУДАМЖ, 20 ДУГААР ГУДАМЖНЫ 1026-1029, 1041-1104 ТООТ, 21 ДҮГЭЭР ГУДАМЖ/ ЧДХААА А19/09 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-04“ЧД, 12 ДУГААР ХОРОО, НАРАНТУУЛ-2 ЗАХААС 13-Р ХОРООНЫ ХОЙД ТАЛ ХҮРТЭЛХ 1.1 КМ АВТО ЗАМ БАРИХ” АЖИЛ ЧДХААА А19/08 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-03ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 19 ДҮГЭЭР ХОРОО, ГҮНТИЙН ДАВААНЫ ОРЧИМД ЦАГДАА, МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТ, ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТЭС, ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС ЗЭРЭГ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН БАЙНГЫН ПОСТЫН БАРИЛГЫН АЖИЛ, ЧДХААА А19/01 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-03“ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 19 ДҮГЭЭР ХОРООНД ХАЯГЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖИЛ” ЧДХААА А19/15 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-03“ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 17 ДУГААР ХОРООНД ХАЯГЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖИЛ” ЧДХААА А19/14 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-03“ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 16 ДУГААР ХОРООНД ХАЯГЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖИЛ” ЧДХААА А19/13 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-03“ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 12 ДУГААР ХОРООНД ХАЯГЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖИЛ” ЧДХААА А19/12 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-03“ЦАНЫН БААЗ БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ИРГЭДИЙН АМРАХ БАЙР БАРИХ АЖИЛ” ЧДХААА А19/06 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-03“ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ИННОВАЦИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ БАЙГУУЛАХ АЖИЛ ЧДХААА А19/005 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-03“ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ИННОВАЦИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ БАЙГУУЛАХ АЖИЛ ЧДХААА А18/056 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-03“ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 19 ДҮГЭЭР ХОРОО, ГҮНТИЙН ДАВААНЫ ОРЧИМД ЦАГДАА,МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТ, ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТЭС, ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС ЗЭРЭГ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН БАЙНГЫН ПОСТЫН БАРИЛГЫН АЖИЛ, ЧДХААА А19/01 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-03ГЭР ХОРООЛЛЫН АЙЛ ӨРХҮҮДИЙН УСАН ХАНГАМЖ САЙЖРУУЛАХ ХҮРЭЭНД ЗӨӨВРИЙН БОЛОН ГҮНИЙ ХУДАГ БАРИХ АЖИЛ ЧДХААА А18/054
ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2019-03АВТОЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХЯНАЛТЫН КАМЕР СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ ЧДХААА А18/052 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2019-02ЯПОН УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН “ӨВСНИЙ ҮНДЭС” ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДЭХ ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 103 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ ЧДХААА А19/002 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-10ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ “НОГООН БУЛАН АХМАДЫН АМРАЛТ, СУВИЛАЛ ОНӨААТҮГ-ЫН ЗААЛ ШИНЭЧЛЭН БАРИХ” ЧДХААА А18/051 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-09ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ЗӨӨВРИЙН АЖЛЫН БАЙР БАРИХ АЖИЛ ЧДХААА А18/023 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-08“ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДЫН ЭМЧИЙН КАБИНЕТЕД ШААРДЛАГАТАЙ ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ТАВИЛГА ЭД ХОГШИЛ, НИЙЛҮҮЛЭХ” ЧДХААА Б18/011 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-08“ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДЫН ЭМЧИЙН КАБИНЕТЕД ШААРДЛАГАТАЙ ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ТАВИЛГА ЭД ХОГШИЛ, НИЙЛҮҮЛЭХ” АЖИЛ ЧДХААА Б18/012 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-08 “ИРГЭД, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУД, АХМАД НАСТАНД ЗОРИУЛСАН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ, СПОРТ ЗААЛАНД ЭЛЕКТРОН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ” ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-08ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДЫН ЭМЧИЙН ӨРӨӨНИЙ ЗАСВАРЫН АЖИЛ ЧДХААА А18/046 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-08“ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДЫН ЭМЧИЙН КАБИНЕТЕД ШААРДЛАГАТАЙ ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ТАВИЛГА ЭД ХОГШИЛ, НИЙЛҮҮЛЭХ” АЖИЛ ЧДХААА Б18/012 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-08 “ИРГЭД, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУД, АХМАД НАСТАНД ЗОРИУЛСАН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ, СПОРТ ЗААЛАНД ЖИЖИГ ЭД ХОГШИЛ НИЙЛҮҮЛЭХ” ЧДХААА Б18/010 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-08  ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 13 ДУГААР ХОРОО ХАЙЛААСТ, СУРГУУЛИЙН ГУДАМЖ, 14 ДҮГЭЭР ХОРОО ХАЙЛААСТ, ХАНДГАЙТЫН ГУДАМЖ, 15 ДУГААР ХОРОО ЖАРГАЛАНТЫН ГУДАМЖИНД 6М ӨРГӨН АВТО МАШИНЫ ЧУЛУУН ЗАМ БАРИХ  АЖИЛ ЧДХААА А18/031 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН  НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-07  “23 ДУГААР СУРГУУЛЬД ЦАХИМ НОМЫН САН БАЙГУУЛАХ” АЖИЛ  /ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 1 ДҮГЭЭР ХОРОО/  ЧДХААА А18033 ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-07 “ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ЗӨӨВРИЙН АЖЛЫН БАЙР БАРИХ АЖИЛ” ЧДХААА А18/023 ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-07 “МОБАЙЛ ТЕХНОЛОГИЙН БАГЦЫГ ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДЭД НИЙЛҮҮЛЭХ АЖИЛ” ЧДХААА Б18/008 ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-07 “ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 18 ДУГААР ХОРООНЫ ГУДАМЖ ТАЙЛБАЙН КАМЕРЖУУЛАЛТЫН АЖИЛ ЧДХААА А18/036 ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-07 “ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 8 ДУГААР ХОРООНЫ ГУДАМЖ ТАЙЛБАЙН КАМЕРЖУУЛАЛТЫН АЖИЛ ЧДХААА А18/035 ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-07 “ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7 ДУГААР ХОРООНЫ ГУДАМЖ ТАЙЛБАЙН КАМЕРЖУУЛАЛТЫН АЖИЛ ЧДХААА А18/034 ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-07“ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 19 ДҮГЭЭР ХОРООН ДАХЬ СОЁЛ, СПОРТ, АМРАЛТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЦОГЦОЛБОР БАРИЛГЫН АЖИЛ” /НЭГДҮГЭЭР ШАТ/-ЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-07“ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 13, 14, 15 ДУГААР ХОРООДЫН ОВООНЫ ОРЧМЫН ТОХИЖИЛТЫН” 2 ДУГААР ШАТНЫ АЖЛЫН ЧДХААА А18/0001 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-07“ИРГЭД, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУД, АХМАД НАСТАНД ЗОРИУЛСАН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ, СПОРТ ЗААЛАНД СПОРТЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ” ЧДХААА Б18/007 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-07ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 57 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ /СПОРТ ЗААЛ/ ЧДХААА А18/022 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-07ИРГЭД, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУД, АХМАД НАСТАНД ЗОРИУЛСАН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ, СПОРТ ЗААЛАНД ТАВИЛГА ЭД ХОГШИЛ НИЙЛҮҮЛЭХ ЧДХААА Б18/006 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-06ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 16 ДУГААР ХОРОО, ТАНСАГ ДЭЛГҮҮРИЙН УРД ТАЛБАЙД ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ЧДХААА А18/028 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-05ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 41 ДҮГЭЭР БАЙРНЫ ГАДНА ФАСАДНЫ ДУЛААЛГА, ЗАСВАРЫН АЖИЛ ЧДХААА А18/019 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-05ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 15 ДУГААР ХОРОО ЖАРГАЛАНТЫН ГУДАМЖИНД 6М ӨРГӨН АВТО МАШИНЫ ЧУЛУУН ЗАМ БАРИХ АЖИЛ ЧДХААА А18/015 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-05ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 14 ДҮГЭЭР ХОРОО ХАЙЛААСТ, ХАНДГАЙТЫН ГУДАМЖИНД 6М ӨРГӨН АВТО МАШИНЫ ЧУЛУУН ЗАМ БАРИХ АЖИЛ ЧДХААА А18/014 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-05ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 13 ДУГААР ХОРОО ХАЙЛААСТ, СУРГУУЛИЙН ГУДАМЖИНД 6М ӨРГӨН АВТО МАШИНЫ ЧУЛУУН ЗАМ БАРИХ АЖИЛ ЧДХААА А18/013 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-05ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 12 ДУГААР ХОРООНЫ ГЭР ХОРООЛЛЫН ГУДАМЖНЫ ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ АЖИЛ ЧДХААА А18/021 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-05ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 17 ДУГААР ХОРООНЫ ГЭР ХОРООЛЛЫН ГУДАМЖНЫ ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ АЖИЛ ЧДХААА А18/020 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-05ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 19 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ГЭР ХОРООЛЛЫН ГУДАМЖНЫ ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ АЖИЛ ЧДХААА А18/018 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-05ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 17-Р ХОРОО, СУРАГЧИЙН 62 ДУГААР ГУДАМЖНЫ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ ЗАСВАРЛАЖ САЙЖРУУЛАХ АЖЛЫН ЧДХААА ОНО18/007 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-05Чингэлтэй дүүргийн 1 дүгээр хороо 41 дүгээр байрны гадна фасадны дулаалга, засварын ажил ЧДХААА А18/019 дугаартай тендерийн нээлтийн мэдээ
2018-05Чингэлтэй дүүргийн 3 дугаар хороо, 24 дүгээр сургуулийн спорт заалыг засварлах, тохижуулах ажил ЧДХААА А18/007 дугаартай тендерийн нээлтийн мэдээ
2018-05Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо 11, 18 дугаар байрны цахилгааны шугамыг шинэчлэн сайжруулах ажил ЧДХААА А18/006 дугаартай тендерийн нээлтийн мэдээ
2018-04ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 17-Р ХОРОО, СУРАГЧИЙН 62 ДУГААР ГУДАМЖНЫ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ ЗАСВАРЛАЖ САЙЖРУУЛАХ АЖЛЫН ЧДХААА ОНО18/007 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-04ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 5-Р ХОРООНД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ, ШАТ ТАВИХ АЖЛЫН ЧДХААА А18/009 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-04ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 15 ДУГААР ХОРОО ЖАРГАЛАНТЫН ГУДАМЖИНД 6М ӨРГӨН АВТО МАШИНЫ ЧУЛУУН ЗАМ БАРИХ АЖИЛ ЧДХААА А18/015 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-04ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 14 ДҮГЭЭР ХОРОО ХАЙЛААСТ, ХАНДГАЙТЫН ГУДАМЖИНД 6М ӨРГӨН АВТО МАШИНЫ ЧУЛУУН ЗАМ БАРИХ АЖИЛ ЧДХААА А18/014 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-04ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 13 ДУГААР ХОРОО ХАЙЛААСТ, СУРГУУЛИЙН ГУДАМЖИНД 6М ӨРГӨН АВТО МАШИНЫ ЧУЛУУН ЗАМ БАРИХ АЖИЛ ЧДХААА А18/013 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2018-04ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 102 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГТ ГАЛ ТОГООНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ЧДХААА Б18/005 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-04ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДАД 3Б ПРИНТЕР БҮХИЙ “РОБОТИК” ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖИЛ ЧДХААА Б18/002 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-04ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР ХОРОО, 11, 18 ДУГААР БАЙРНЫ ЦАХИЛГААН ШУГАМЫГ ШИНЭЧЛЭХ САЙЖРУУЛАХ АЖИЛ ЧДХААА А18/006 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-03ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 10,15,17 ДУГААР ХОРООДЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХЯНАЛТЫН КАМЕР СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ ЧДХААА А18/008 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-03ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 1,3,8 ДУГААР ХОРООДЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХЯНАЛТЫН КАМЕР СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ ЧДХААА А18/007 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-03ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 13, 14, 15 ДУГААР ХОРООДЫН ОВООНЫ ОРЧМЫН ТОХИЖИЛТЫН 2 ДУГААР ШАТНЫ АЖЛЫН ЧДХААА А18/001 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-03ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 18-Р ХОРОО, ЯРГАЙТЫН 33 ДУГААР ГУДАМЖИЙГ ХУСАЖ ТЭГШЛЭХ АЖЛЫН ЧДХААА А18/011 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-03ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 9-Р ХОРООНЫ ДЭНЖИЙН 45 ДУГААР ГУДАМЖИЙГ ТОХИЖУУЛАХ ЧДХААА А18/010 ДУГААТАЙ ТЕНДЕРИЙН МЭДЭЭ
2018-03ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 5-Р ХОРООНД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ, ШАТ ТАВИХ АЖЛЫН ЧДХААА А18/009 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-03ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7 ДУГААР ХОРОО, ХУВЬСГАЛЧДЫН Г-ИЙН 12, 13 ДУГААР ГУДАМЖИНД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАВИХ АЖИЛ ЧДХААА ОНО18/004 ДУГААРТАЙ ЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-03ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7 ДУГААР ХОРОО, ЦЭНХЭР ХААЛГАНААС УСАН САН ХҮРТЭЛХ ЗАМЫГ ХУСАЖ ТЭГШЛЭХ АЖИЛ ЧДХААА ОНО18/006 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-03ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7 ДУГААР ХОРОО, САНТХАЙРХАН ДЭЛГҮҮРЭЭС ДООШ ЯВГАН ХҮНИЙ ШАТ ТАВИХ АЖИЛ ЧДХААА ОНО18/005 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-03ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 74 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГТ ГАЛ ТОГООНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖИЛ ЧДХААА Б18/003 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-03ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 108 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГТ ГАЛ ТОГООНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖИЛ ЧДХААА Б18/003 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-03ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 12 ДУГААР ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХАЯГЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖИЛ ЧДХААА ОНО18/002 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-03ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 13 ДУГААР ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХАЯГЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖИЛ ЧДХААА ОНО18/003 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-03ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 11 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХАЯГЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖИЛ ЧДХААА ОНО18/001 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-03ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР ХОРОО 11, 18 ДУГААР БАЙРНЫ ЦАХИЛГААНЫ ШУГАМЫГ ШИНЭЧЛЭН САЙЖРУУЛАХ АЖИЛ ЧДХААА А18/006 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-03ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 2 ДУГААР ХОРОО, 40,0-ТЫН 21 ДҮГЭЭР БАЙРНЫ САНТЕХНИКИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ ЧДХААА А18/005 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-03ЭРҮҮЛ МЭНД НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН ШИНЭЭР НЭЭГДСЭН 13-19 ДҮГЭЭР ХОРООДОД ИРГЭД, ДААТГУУЛАГЧДАД ҮЙЛЧЛЭХ САЛБАР ТАСАГТ ШААРДЛАГАТАЙ ТАВИЛГА, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ЧДХААА Б18/001 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-12ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 1-19 ДҮГЭЭР ХОРООДОД ИЖ БҮРДЭЛ ТОГЛООМ,ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖИЛ ЧДХААА Б17/037 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-11ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 12, 13, 14, 15 ДУГААР ХОРООДЫН ИРГЭД, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУД, АХМАД НАСТАНД ЗОРИУЛСАН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ СПОРТ ЗААЛ БАРИХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/058 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-11ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 13, 14, 15 ДУГААР ХОРООДЫН ОВООНЫ ОРЧМЫН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ЧДХААА А17/050 ДУГААТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-11 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 5 ДУГААР ХОРООНЫ 18 ДУГААР БАЙРНЫ УРД ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ЧДХААА А17/063 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-11 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 1 ДҮГЭЭР ХОРОО, 12, 13, 14 ДҮГЭЭР БАЙРНЫ ДУНД ТАЛБАЙН САГСАН БӨМБӨГИЙН ХАШАА ХИЙХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/062 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-11 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 11 ДҮГЭЭР ХОРОО, САМБАЛХҮНДЭВИЙН ЭРГЭМЖИЙН ГАЗРААС ДЭНЖИЙН МЯНГЫН АВТО ЗАМТАЙ НИЙЛЭХ 0.52 КМ АВТО ЗАМЫН ДЭРГЭДЭХ ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ЧДХААА А17/060 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-11 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 18 ДУГААР ХОРОО, ЧИНГЭЛТЭЙ ХАЙЛААСТЫГ ХОЛБОСОН АВТО ЗАМЫН ХАЖУУД БУЛГИЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ЧДХААА А17/061 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-11 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 18 ДУГААР ХОРООНЫ ЦОГЦОЛБОР БАЙРНЫ ГАДНА ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ЧДХААА ОНО17/017 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-11 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 17 ДУГААР ХОРООНЫ БАЙРНЫ ГАДНА ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ЧДХААА ОНО17/020 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-11 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 10 ДУГААР ХОРОО, ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ЧДХААА А17/059 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-11 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 9 ДҮГЭЭР ХОРОО, ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ЧДХААА А17/056 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-11 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 6 ДУГААР ХОРООНЫ 39А БАЙРНЫ ГАДНА ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ЧДХААА ОНО17/018 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-10 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ 30А БАЙРНЫ ГАДНА ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ЧДХААА А17/054 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-10 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7, 8, 9, 10, 11 ДҮГЭЭР ХОРООДЫН ИРГЭД, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУД, АХМАД НАСТАНД ЗОРИУЛСАН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ СПОРТ ЗААЛ БАРИХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/040 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-09 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 17 ДУГААР ХОРОО, СУРАГЧИЙН 84 ДҮГЭЭР ГУДАМЖНЫ АХМАДЫН ТАЛБАЙН ТОХИЛЖИЛТЫН АЖЛЫН ЧДХААА А17/052 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-09 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 16 ДУГААР ХОРООНЫ БОЛЗОХ ЦЭГИЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ЧДХААА А17/051 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-09 ЧИНГЭЛТЭЙ ХАЙРХАН УУЛЫН ОРЧИМ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТЫН ХАШААЖУУЛАЛТЫН АЖИЛ ЧДХААА А17/049 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-08 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР ХОРОО 18 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГА БАРИХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/044 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-08 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 2 ДУГААР ХОРОО 23 ДУГААР БАЙРНЫ ДЭЭВЭР ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЧДХААА А17/026 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-08 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР ХОРОО 54 ДҮГЭЭР БАЙРНЫ ДЭЭВЭР ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЧДХААА А17/037 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-08 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 5 ДУГААР ХОРОО 12 ДУГААР БАЙРНЫ ГАДНА, ФАСАДНЫ ДУЛААЛГА, ЗАСВАРЫН АЖИЛ ЧДХААА А17/032 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-08 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 14, 17, 19 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ГЭР ХОРООЛЛЫН ГУДАМЖНЫ ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ХИЙХ АЖИЛ ЧДХААА A17/013 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-08 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 13, 15, 16 ДУГААР ХОРООНЫ ГЭР ХОРООЛЛЫН ГУДАМЖНЫ ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ХИЙХ АЖИЛ ЧДХААА A17/012 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-08 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7,8,10,12, ДУГААР ХОРООНЫ ГЭР ХОРООЛЛЫН ГУДАМЖНЫ ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ХИЙХ АЖИЛ ЧДХААА A17/011 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-08 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЦАГДААГИЙН НЭГДҮГЭЭР ХЭЛТСИЙН ГАДНА ТАЛБАЙД МЭДЭЭЛЛИЙН ГЭРЭЛТ САМБАР БАЙГУУЛАХ ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ЧДХААА А17/043 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-08 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЦАГДААГИЙН НЭГДҮГЭЭР ХЭЛТЭСТ ШААРДЛАГАТАЙ ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЧДХААА Б17/036 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-08 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 12, 13, 14,15 ДУГААР ХОРООНУУДАД ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ СЭРГЭЭН ЗАСВАРЛАХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/028 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-08 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7 ДУГААР ХОРООНЫ 70 ДАВХРЫН ЗАМААС ЗУРАГТЫН ШИНЭ ЭЦЭС РҮҮ ХОЛБОГДОХ 0.55 КМ АВТОЗАМЫН АТП-1650 ДЭД ӨРТӨӨ 10/04 КВ-ЫН ГАДНА ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЧДХААА А17/027 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-08 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 13 ДУГААР ХОРОО ОРЧМЫН БАЙГАЛИЙН ЧУЛУУН ЗАМ БАРИХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/025 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-08 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 19 ДҮГЭЭР ХОРОО, АР СОГООТЫН 1 ДҮГЭЭР ГУДАМЖНЫ АЙЛ ӨРХӨД ЦАХИЛГААНЫ ШУГАМ ТАТАХ, АЙЛ ӨРХҮҮДИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/024 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-08 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 16 ДУГААР ХОРОО, СОГООТЫН 90, 86 ДУГААР ГУДАМЖНЫ АЙЛ ӨРХӨД ЦАХИЛГААНЫ ШУГАМ ТАТАХ, АЙЛ ӨРХҮҮДИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/023 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-08 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7 ДУГААР ХОРООНЫ 224 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙГ ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР ХАНГАЖ БАЙГАА КТПН-4650 /250КВА/ ТРАНСФОРМАТОР, ХАЛУУН УСНЫ ГАЗРЫН АТП-2808 /100КВА/ ТРАНСФОРМАТОРЫН ХҮЧИН ЧАДЛЫГ САЙЖРУУЛАХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/015 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-08  ЧИНГЭЛТЭЙ ХАЙРХАН УУЛ ОРЧМЫН ТОХИЖИЛТ, ОЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ХИЙГДЭХ БАЙГАЛИЙН ЧУЛУУН ХИЙЦ БҮХИЙ ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ЧДХААА А17/039 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-08  ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 19 ДҮГЭЭР ХОРОО ДООД САЛХИТАД ЗӨӨВРИЙН УС ТҮГЭЭХ БАЙР БАРИХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/048 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-08  ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 18 ДУГААР ХОРОО ЯРГАЙТЫН 43 ДУГААР ГУДАМЖИНД ГҮНИЙ ХУДАГ БАРИХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/047 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-08  ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 17 ДУГААР ХОРОО ЗҮРХ УУЛЫН 3 ДУГААР ГУДАМЖИНД ГҮНИЙ ХУДАГ БАРИХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/046 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-08  ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 16 ДУГААР ХОРОО СОГООТЫН 90 ДҮГЭЭР ГУДАМЖИНД ГҮНИЙ ХУДАГ БАРИХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/045 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-08  ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 12, 13, 14, 15 ДУГААР ХОРООДЫН ИРГЭД, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУД, АХМАД НАСТАНД ЗОРИУЛСАН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ СПОРТ ЗААЛ БАРИХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/041 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-08  ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7, 8, 9, 10, 11 ДҮГЭЭР ХОРООДЫН ИРГЭД, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУД, АХМАД НАСТАНД ЗОРИУЛСАН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ СПОРТ ЗААЛ БАРИХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/040 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-08  Чингэлтэй дүүргийн 16, 17, 18, 19 дүгээр хорооны иргэд, хүүхэд залуучууд, ахмад настанд зориулсан хөгжлийн төв спорт заал барих ажлын ЧДХААА А17/034 дугаар бүхий тендерийн нээлтийн мэдээ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 9 ДҮГЭЭР ХОРОО 25 ДУГААР ГУДАМЖИНД САГСНЫ ТАЛБАЙ БАЙГУУЛАХ, ДЭНЖИЙН 9 ДҮГЭЭР ГУДАМЖИЙГ ТОХИЖУУЛАХ АЖЛЫН ЧДХААА ОНО17/014 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 2 ДУГААР ХОРОО 23 ДУГААР БАЙРНЫ ДЭЭВЭР ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЧДХААА А17/038 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 10 ДУГААР ХОРООНЫ 2,3,4,6 ДУГААР ГУДАМЖНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ УНАЛТТАЙ АЙЛ ӨРХИЙН АЧААЛАЛ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР 10.000-ЫН ӨНДӨР ХҮЧДЭЛИЙН ШУГАМААС КАБЕЛИАР БУУЛГАЖ КТП 160КВ 10/0,4КВ ТРАНСФОРМАТОРЫН ДЭД ӨРТӨӨ ШИНЭЭР ХИЙХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/036 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 11 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ НУУРЫН 3,5,6, 12, 13, 14-Р ГУДАМЖНЫ УС ТОГТДОГ ХЭСЭГ ЗАМЫГ ХУСАЖ ТЭГШЛЭХ, 9 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ “НАНДИН БИЗНЕС” ТӨВИЙН БАРУУН ТАЛД ШОРООН ЗАМ ХУСАЖ ТЭГШЛЭН ӨРГӨСГӨХ /2,4 КМ/ АЖЛЫН ЧДХААА А17/035 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР ХОРОО 39 ДҮГЭЭР БАЙРНЫ ГАДНА ФАСАДНЫ ДУЛААЛГА, ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЧДХААА А17/031 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 3 ДУГААР ХОРОО 13 ДУГААР БАЙРНЫ ГАДНА ФАСАДНЫ ДУЛААЛГА, ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЧДХААА А17/030 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 1 ДҮГЭЭР ХОРОО 50 ДУГААР БАЙРНЫ ГАДНА ФАСАДНЫ ДУЛААЛГА, ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЧДХААА А17/029 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 17 ДУГААР ХОРООНЫ ЦОГЦОЛБОР БАЙРЫГ ДУЛААН, ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМД ХОЛБОХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/026 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 6 ДУГААР ХОРОО 58 ДУГААР БАЙРНЫ ДЭЭВЭР ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЧДХААА А17/020 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 6 ДУГААР ХОРОО 53, ЛААГАНЫ 62 ДУГААР БАЙРНУУДЫН ДЭЭВЭР ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЧДХААА А17/018 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 5 ДУГААР ХОРОО 17 ДУГААР БАЙРНЫ ДЭЭВЭР ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЧДХААА А17/017 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7 ДУГААР ХОРОО ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВИЙН ХОЙД ТАЛААС САМБАЛХҮНДЭВИЙН АВТОЗАМТАЙ НИЙЛЭХ АВТО ЗАМ ТАВИХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/019 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР ХОРОО 18 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАЙР БАРИХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/022 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 5, 49, 57 ДУГААР СУРГУУЛИУДЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН КАБИНЕТЭД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ,
СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ /UNIMAT/ АЖЛЫН ЧДХААА Б17/024 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 83 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ШИНЭЭР БАРИГДСАН ӨРГӨТГӨЛИЙН ГАЛ ТОГООНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ТАВИЛГА НИЙЛҮҮЛЭХ АЖИЛ ЧДХААА Б17/033 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 12 ДУГААР ХОРООНЫ ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД НӨӨЦ ГЕНЕРАТОР НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/032 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-07 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 16 ДУГААР ХОРООНЫ ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД БАГАЖ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖИЛ” ЧДХААА Б17/031 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-06 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 18 ДУГААР ХОРООНЫ ЯРГАЙТЫН 19, 22 ДУГААР ГУДАМЖНЫ ЗААГТ ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАВИХ АЖИЛ ЧДХААА ОНО17/010 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-06 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 6 ДУГААР ХОРООНЫ 41, 43, 45 ДУГААР БАЙРНЫ УРД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАВИХ АЖИЛ ЧДХААА ОНО17/009 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-06 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 9, 10, 11 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД АВТОМАШИН НИЙЛҮҮЛЭХ АЖИЛ ЧДХААА Б17/023 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-06 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7, 8 ДУГААР ХОРООНЫ ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД АВТОМАШИН НИЙЛҮҮЛЭХ АЖИЛ ЧДХААА Б17/022 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-06 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДЭД КОМПЬЮТЕР, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ЖИЛ ЧДХААА Б17/021 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-06 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДЭД СЭРГЭЭН ЗАСАХ ФИЗИК ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ЖИЛ ЧДХААА Б17/020 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-06 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДЭД АРИУТГАЛ БОЛОН БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ШААРДЛАГАТАЙ БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ НИЙЛҮҮЛЭХ ЖИЛ ЧДХААА Б17/018 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-06 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДЭД ОНОШИЛГООНЫ БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ НИЙЛҮҮЛЭХ ЖИЛ ЧДХААА Б17/019 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-06 ХАМТДАА ХӨГЬЕ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧДЭД ТӨРӨЛ БҮРИЙН ОЁДЛЫН МАШИН НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЧДХАА Б17/011 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-06 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 18 ДУГААР ХОРООНД ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ДУТАГДАЛТАЙ АЙЛ ӨРХҮҮДИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/007 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-06 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 5 ДУГААР ХОРОО, 15 ДУГААР БАЙРНЫ УРД ТАЛД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАВИХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-06 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 5 ДУГААР ХОРОО, 7 ДУГААР БАЙРНЫ УРД ТАЛД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАВИХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-06 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР ХОРОО, 18 ДУГААР БАЙРНЫ УРД ТАЛД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАВИХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ1
2017-06 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7-Р ХОРОО, ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВӨӨС САМБАЛХҮНДЭВИЙН ЭРГЭМЖИЙН ГАЗАР ХҮРТЭЛХ АВТОЗАМ АЖЛЫН ЧДХААА А17/004 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-05 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 15 ДУГААР ХОРОО 84-ИЙН АВТОБУСНЫ БУУДЛААС ЧИНГЭЛТЭЙ ӨГСДӨГ АВТО ГҮҮРЭНД ХАШЛАГА ХИЙХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-05 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 9 ДҮГЭЭР ХОРОО ЦАГААН БАЙРНЫ АВТОБУСНЫ БУУДАЛ ОРЧМЫН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-05 ХАМТДАА ХӨГЖЬЕ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧДЭД ӨВЛИЙН ХҮЛЭМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЧДХААА Б17/012 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-05 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 5 ДУГААР ХОРОО, 18 ДУГААР БАЙРНЫ УРД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАВИХ АЖЛЫН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-05 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 5 ДУГААР ХОРОО, 7 ДУГААР БАЙРНЫ УРД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАВИХ АЖЛЫН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-05 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР ХОРОО, 18 ДУГААР БАЙРНЫ УРД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАВИХ АЖЛЫН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-05 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 18 ДУГААР ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХАЯГЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-05 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 8 ДУГААР ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХАЯГЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-05 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7 ДУГААР ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХАЯГЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-03 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭСТ ШААРДЛАГАТАЙ ТАВИЛГА ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-03 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХАМТДАА ХӨГЖЬЕ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД АЖЛЫН БАЙР БИЙ БОЛГОХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/004 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-03 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН ТАТВАРЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧДЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-03 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН МАТЕРИАЛЛАГ БААЗЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ, ТЕХНИК ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖӨӨР ХАНГАХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-03 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД НЭН ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЧДХААА Б17/003 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017-03 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЗАРИМ СУРГУУЛИУДЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН КАБИНЕТЭД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ, СУУРИЛУУЛАХ ЧДХААА Б17/002 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017-03ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 2 ДУГААР ХОРООНЫ 70 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН НЭМЭЛТ БҮЛГИЙН БАЙР БАРИХ АЖЛЫН ЧДХААА А17/001 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 72 ДУГААР СУРГУУЛИЙН УРЛАГ ЗААЛНЫ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЧДХААА Б17/001 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 12-Р ХОРОО ЖИШИГ ӨЭМТ-Д РЕНТГЕН ДИЖИТАЛ АППАРАТ АВАХ АЖЛЫН ЧДХААА Б17/001 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2016-09ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУВЬСГАЛЧДЫН Г-ИЙН 12 ДУГААР ГУДАМЖНЫ ОЙРОЛЦООХ РАШААН БУЛГИЙН ЭХ ХАМГААЛАХ АЖЛЫН ЧДХААА 16/0052 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2016-09ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7 ДУГААР ХОРОО, ХУВЬСГАЛЧДЫН Г-ИЙН 11 ДҮГЭЭР ГУДАМЖИНД ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ЧДХААА А16/0046 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2016-08ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 17 ДУГААР ХОРОО, СОГООТЫН 49 ДҮГЭЭР ГУДАМЖНЫ АВТО ЗАМД ОРЦ ГАРГАХ АЖЛЫН ЧДХААА А16/0048 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2016-08ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 10 ДУГААР ХОРООНЫ ХҮЧИТ ШОНХОР ЗАХЫН ОРЧИМД АВТОЗАМЫН УУЛЗВАР ГАРГАХ АЖЛЫН ЧДХААА А16/0047 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2016-08ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР ХОРОО, 39 ДҮГЭЭР БАЙРНЫ ДЭЭВРИЙН БОЛОН БУСАД ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЧДХААА А16/0045 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2016-08ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 1 ДҮГЭЭР ХОРОО, 2 ДУГААР ХОРОО 40.0-ЫН 40-Р БАЙРНЫ ДУЛААЛГАНЫ ФАСАД ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЧДХААА А16/0043 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2016-08ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 14, 15, 16 ДУГААР ХОРООДОД БАЙГАЛИЙН ЧУЛУУН ХУЧИЛТТАЙ АВТОЗАМ ТАВИХ АЖЛЫН ЧДХААА А16/0040 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2016-08ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДЫН АНГИ БҮЛЭГТ ШААРДЛАГАТАЙ КАМЕР, ДЭЛГЭЦ НИЙЛҮҮЛЭХ, СУУРЬЛУУЛАХ АЖЛЫН ЧДХААА А16/0041 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2016-07ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 13-Р ХОРОО, 49-Р СУРГУУЛИЙН СПОРТ ЗААЛНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ ЧДХААА А16/0038 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2016-07ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7 ДУГААР ХОРОО, 224 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ГАДНА ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ЧДХААА А16/0031 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2016-06-21ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 5 ДУГААР ХОРОО, 2А БАЙРНЫ ГАДНА ДУЛААЛГА, ФАСАД ЗАСВАРЫН АЖИЛ ЧДХААА А16/0035 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2016-06-16ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН БИЕИЙН ТАМИР СПОРТ ХОРОО, СПОРТ ЗААЛНЫ ШАЛ ЗАСВАРЫН АЖИЛ ЧДХААА А16/0036 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2016-06-16ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН БИЕИЙН ТАМИР СПОРТ ХОРОО, СПОРТ ЗААЛНЫ ХАНА, ТААЗ, БОЛОН ЦАХИЛГААН АГАРЖУУЛАЛТЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ ЧДХААА А16/0037 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2016-06-21ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 18 ДУГААР ХОРОО, ЯРГАЙТЫН 16 ДУГААР ГУДАМЖНЫ БАЙГАЛИЙН ЧУЛУУН ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЧДХААА А16/0033 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2016-06-21ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 9 ДҮГЭЭР ХОРОО, ДЭНЖИЙН 2-29 ТООТЫН ХАЖУУГИЙН АВТО ГҮҮРИЙГ ЗАСВАРЛАХ АЖИЛ ЧДХААА ОНО16/006 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2016-06-21ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 13 ДУГААР ХОРОО, 17 ДУГААР СУРГУУЛИЙН УРЛАГ ЗААЛНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ ЧДХААА А16/0034 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭ

2016-06-21ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 8 ДУГААР ХОРОО ДУНД ТАСГАНЫ 9 ДҮГЭЭР ГУДАМЖ, ШИНЭ ЦЭЦЭРЛЭГ ОРЧМЫН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН А16/0022 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2016-06-21ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 12 ДУГААР ХОРООНЫ 154 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН НЭМЭЛТ БҮЛГИЙН БАЙР БАРИХ А16/0028 ДУГААРТАЙ ТЕНДИРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

 

2016-06-14ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 18 ДУГААР ХОРОО, 37 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ ЯВГАН ХҮНИЙ ГҮҮРИЙГ ЗАСАХ АЖЛЫН ЧДХААА ОНО16/011 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2016-06-14ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 12 ДУГААР ХОРОО, БУЛГИЙН 3 ДУГААР ГУДАМЖИНД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАВИХ АЖИЛ ЧДХААА А16/0030 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2016-06-06ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 19 ДҮГЭЭР ХОРОО, ТАХИЛТЫН 2 ДУГААР ГУДАМЖНЫ ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖЛЫН ЧДХААА А16/0016 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2016-06-05ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 7 ДУГААР ХОРОО 224 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ОРЧМЫН АВТО ГҮҮР БАРИХ АЖЛЫН ЧДХААА А16/0013 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2016-06-02ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 19 ДҮГЭЭР ХОРОО, АР СОГООТОД ЗУСЛАНГИЙН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ХИЙХ АЖЛЫН ЧДХААА А16/0026 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2016-05-26ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 18 ДУГААР ХОРОО, ЯРГАЙТЫН 40, 42, 43 ДУГААР ГУДАМЖБОЛОН ЯРГАЙТЫН 41 ДҮГЭЭР ГУДАМЖНЫ БАЯНХАЙРХАН ДЭЛГҮҮРЭЭС 690 ТООТ ХҮРТЭЛХ ЗАМЫГ ХУСЧ САЙЖРУУЛАХ АЖЛЫН ЧДХААА А16/0025 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2016-05-26ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 18 ДУГААР ХОРОО, ЯРГАЙТЫН 7,8 ДУГААР ГУДАМЖИНД ХАД, ХАЙРГА АСГАЖ, НЯГТАРШУУЛАХ АЖЛЫН ЧДХАААОНО16/008 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2016-05-26ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 18 ДУГААР ХОРОО ЯРГАЙТЫН 19 ДҮГЭЭР ГУДАМЖНЫ 293 ТООТООС ДЭЭШ ӨГССӨН НАРИЙН ГУДАМЖИНД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАВИХ АЖЛЫН ЧДХААА ОНО16/009 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2016-05-20 8 дугаар хороо, Зүүн тасганы 3-24 тоотоос 2-19 тоот хүртэл далан шуудуу барих, явган хүний гүүр тавих ажил

2016-05-20 Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хороо, Дэнжийн 2-29 тоотын хажуугийн авто гүүрийг засварлах ажил

2016-05-17ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 1-19 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХЯНАЛТЫН КАМЕР СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ А16/0017 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2016-05-11ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ӨМЧ, ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ АЛБАНЫ УРСГАЛ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЧДХААА А16/0012 ДУГААРТАЙ

ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2016-05-11ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 12 ДУГААР ХОРОО, БУЛГИЙН 2 ДУГААР ГУДАМЖИНД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАВИХ АЖИЛ ЧДХААА ОНО16/002 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2016-04-28ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР ХОРОО, 5 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ГАДНА ТАЛД СОФТ ТЕННИСНИЙ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ЧДХААА А16/0011 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2016-04-28 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН СОЁЛЫН ТӨВД ТАВИЛГА, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЧДХААА Б16/0008 ДУГААРТАЙ

ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2016-04-26- ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЗАРИМ СУРГУУЛИУДЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН КАБИНЕТЭД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ, СУУРИЛУУЛАХ Б16/0002 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2016-04-25- ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР ХОРОО, 5 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ГАДНА ТАЛД СОФТ ТЕННИСНИЙ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ЧДХААА А16/0011 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2016-04-25- ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН СОЁЛЫН ТӨВД ТАВИЛГА, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЧДХААА Б16/0008 ДУГААРТАЙ

ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2016.04.21- ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 17-Р ХОРООНЫ 174 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН НЭМЭЛТ БҮЛГИЙН БАЙР БАРИХ АЖЛЫН ЧДХААА А160002 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ

2016.04.21- ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 12-Р ХОРООНЫ ЖИШИГ ӨРХИЙН ЭМНЭЛГИЙН БАРИЛГЫН ҮЛДЭГДЭЛ АЖЛЫН ЧДХААА А160003 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ

Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хорооны  89-90 дүгээр гудамжны цахилгааны хүчдэл  сайжруулах ажлын ЧДХААА А160001 дугаартай  тендерийн нээлтийн мэдээ

“Чингэлтэй дүүргийн 50 дугаар сургуулийн барилгын засварын ажил” ЧД ХААА А 15/005 дугаартай тендерийн нээлт боллоо

Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн I хэлтсийн барилгын засварын ажил” ЧД ХААА А 15/001 дугаартай тендерийн нээлт боллоо

Чингэлтэй дүүргийн 17 дугаар сургуулийн барилгын засварын ажлын ЧД ХААА А15/003 дугаартай тендерийн нээлт боллоо

Чингэлтэй дүүргийн 4-р хороо, 9 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын засварын ажлын ЧД ХААА А15/002 дугаартай тендерийн нээлт боллоо

Чингэлтэй дүүрэг 70 дугаар цэцэрлэгийн барилгын засварын ажлын ЧД ХААА А15/004 дугаартай тендерийн нээлт боллоо

Чингэлтэй дүүргийн 6 дугаар хороо, 50 дугаар байрны дээвэр засварын ажлын ЧД ХААА А15/018 дугаартай тендерийн нээлт боллоо

“Чингэлтэй дүүргийн 3, 4, 5 дугаар хорооны орон сууцны байрны дундах хороолол доторх авто замын засварын ажил”ЧД ХААА А 15/013 дугаартай тендерийн нээлт боллоо

Чингэлтэй дүүргийн 6 дугаар хороо, 50 дугаар байрны дээвэр засварын ажлын нээлт

Чингэлтэй дүүргийн 10-р хороо, 124 дүгээр цэцэрлэгийн гал тогоонд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх барааны ажлын ЧД ХААА Б15/001 дугаартай тендерийн нээлт боллоо

Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хороо, 150 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн гадна цахилгааны ажлын ЧД ХААА А15/071 дугаартай тендерийн нээлт боллоо

Чингэлтэй дүүргийн 15,18 дугаар хороо Хайлааст Чингэлтэйг холбосон байгалийн чулуун хучилттай автозамын ажлын ЧД ХААА А15/015 дугаартай тендерийн нээлт боллоо

Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороонд жишиг өрхийн эмнэлэг барих ажлын ЧД ХААА А15/017 дугаартай тендерийн нээлт боллоо

“ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ, 11 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ НУУРЫН 21-Р ГУДАМЖИНЫ НИЙТИЙН БАЙРАНД БОХИРЫН ЦООНОГ ХИЙХ” АЖЛЫН ЧД ХААА А15/039 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

“Чингэлтэй дүүргийн II хороо, 21, 22, 23-р байрнуудын дундах тоглоомын талбайн тохижилтын ажил” ЧД ХААА А 15/027 дугаартай тендерийн нээлт боллоо

Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэст техник, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх” ЧД ХААА Б15/002 дугаартай тендерийн нээлт боллоо

“Чингэлтэй дүүргийн 9-р хороо 43-р цэцэрлэгийн нэмэлт бүлгийн байр барих ажил” ЧД ХААА А15/025 дугаартай тендерийн нээлт боллоо

Чингэлтэй дүүргийн 12-р хороо, Гахайн бай

  • Facebook