Нийгмийн даатгал

                               НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Нэг цонхноос нийгмийн даатгалын талаар доорхи үйлчилгээ үзүүлэх

  1. Нийгмийн даатгалын сайн дурын сунгалт хийх
  • Шимтгэл төлсөн банкны баримт
  • Нийгмийн даатгалын дэвтэр
  • Цахим үнэмлэх

Шимтгэл төлөх данс: Капиталбанк – 2118000002, Хаанбанк 5003440919 хүлээн авагч байгууллага нь Чингэлтэй дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс

Даатгуулагч нь Засгийн газраас тогтоосон хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ

192000 – 1920000 төгрөгийн хоорондох цалингаас 12 % -р төлнө.

Жишээ нь :192000 төгрөгнөөс шимтгэл төлбөл 12% нь 23040 төгрөг болно.

1920000-с -230400 төгрөг

  1. Иргэний эрүүл мэндийн даатгалыг шинээр нээлгэхэд дор дурдсан материал бүрдүүлнэ.

o    Цахим үнэмлэх

o    3 х 4 хэмжээтэй өнгөтзураг / 1ш /

o    Хураамж төлсөнбанкныбаримт

Данс Капитал банк–2118000006 хүлээн авагч нь Чингэлтэй дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс /жилийн хураамж 8040 төгрөг / Шинээр авч байгаа насанд хүрсэн хүн/ 2006 оны 7 дугаар сараас эхлэн нөхөж төлнө./

  1. Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын сунгалт хийлгэхэд дараах материал бүрдүүлнэ.

o    Тэтгэвэртэй иргэд тэтгэвэрийн дэвтэр , цахим үнэмлэх

o    Групптэй иргэд группийн дэвтэр , цахим үнэмлэх

o    Хүүхдээ асарч байгаа эхчүүд /хүүхдийн төрсний гэрчилгээ , эхийн цахим үнэмлэх /

  1. Тэтгэвэр тэтгэмж,эрүүл мэнд,үйлдвэрлэлийн осол, ажилгүйдэлийн талаар зөвлөгөө өгөх
  2. Ажил олгогч нийгмийн даатгалд хэрхэн бүртгүүлэх, тайлан гаргах , шимтгэл төлөх талаар хуулийн зөвлөгөө өгөх
  • Facebook