ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ

2015 оны төсөв

1.Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх тоон болон чанарын үзүүлэлт ( Жил бүрийн 01 дүгээр сарын 10-ны дотор) 2015-01-05

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 2.Тухайн жилийн төсөв, орлого, урсгал зардал, зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр үзүүлэлт ( Жил бүрийн 01 дүгээр сарын 10-ны дотор)төсвийн гүйцэтгэл дэлгэрэнгүй

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3.Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулан, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбар / 6.1.6/ ( Хагас жилийн гүйцэтгэлийг 08 дугаар сарын 15-ны дотор, жилийн эцсийн төсвийн гүйцэтгэлийг дараа оны 04 дүгээр сарын 25-ны дотор, сар, улирлын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг дараа сарын 08-ны дотор )

төсвийн гүйцэтгэлийн 1-дүгээр сарын мэдээ 2015-02-08

төсвийн гүйцэтгэлийн 2-дугаар сарын мэдээ 2015-03-08
төсвийн гүйцэтгэлийн 3-дугаар сарын мэдээ 2015-04-08

2014 оны төсвийн гүйцэтгэл 2015-04-25

төсвийн гүйцэтгэлийн 4-дүгээр сарын мэдээ 2015-05-08

төсвийн гүйцэтгэлийн 5-дугаар сарын мэдээ 2015-06-08

төсвийн гүйцэтгэлийн 6-дугаар сарын мэдээ 2015-07-08

төсвийн гүйцэтгэлийн 7-дугаар сарын мэдээ 2015-08-08

төсвийн гүйцэтгэлийн 8-дугаар сарын мэдээ 2015-09-08

төсвийн гүйцэтгэлийн 9-дүгээр сарын мэдээ 2015-10-08

төсвийн гүйцэтгэлийн 10-дугаар сарын мэдээ 2015-11-08

төсвийн гүйцэтгэлийн 11-дүгээр сарын мэдээ 2015-12-08

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

4.Санхүүгийн тайлан ( Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг дараа оны 04 дүгээр сарын 25-ны дотор, хагас жилийн санхүүгийн тайланг 08 дугаар сарын 15-ны дотор, )

Чингэлтэй дүүргийн аудитлагдсан нэгдсэн жилийн эцсийн тайлан дүгнэлтийн хамтаар 2015-04-25

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

5.Дараа жилийн төсвийн төсөл / 6.1.3 / ( Жил бүрийн 09 дүгээр сарын 15-ны дотор, )

2016 төсвийн төслийн төсөөлөлийн нэгтгэл ( Жил бүрийн 09 дүгээр сарын 15-ны дотор, )

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6.Аудитын тайлан, дүгнэлтэд тусгагдсан асуудлаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ / 6.1.5 /( Жил бүрийн 07 дугаар сарын 01-ны өдрийн дотор)Аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилтийн тайлан 2015-07-01

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

7.Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт / 6.4.1 / ( 7 хоногийн дотор )

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

8.Улсын төсөв болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа ( Жил бүрийн 01 дүгээр сарын 10-ны дотор )

төсвийн орлогын гүйцэтгэлийн 1-дүгээр сарын мэдээ 2015-02-08

төсвийн орлогын гүйцэтгэлийн 2-дугаар сарын мэдээ 2015-03-08
төсвийн орлогын гүйцэтгэлийн 3-дугаар сарын мэдээ 2015-04-08

төсвийн орлогын гүйцэтгэлийн 4-дүгээр сарын мэдээ 2015-05-08
төсвийн орлогын гүйцэтгэлийн 5-дугаар сарын мэдээ 2015-06-08

төсвийн орлогын гүйцэтгэлийн 6-дугаар сарын мэдээ 2015-07-08

төсвийн орлогын гүйцэтгэлийн 7-дугаар сарын мэдээ 2015-08-08

төсвийн орлогын гүйцэтгэлийн 8-дугаар сарын мэдээ 2015-09-08

төсвийн орлогын гүйцэтгэлийн 9-дүгээр сарын мэдээ 2015-10-08

төсвийн орлогын гүйцэтгэлийн 10-дугаар сарын мэдээ 2015-11-08

төсвийн орлогын гүйцэтгэлийн 11-дүгээр сарын мэдээ 2015-12-08

төсвийн орлогын гүйцэтгэлийн 12-дугаар сарын мэдээ 2016-01-08

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

9.Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр, гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн нэрийн хамт (7 хоногийн дотор) дэлгэрэнгүй

 

  • Facebook