быстрый займ на карту

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

Эрхэм зорилго: “Бид ДААТГУУЛАГЧИЙНХАА итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэнэ”

Хэтийн зорилго: ”Манай байгууллага 2030 он гэхэд бүх нийтийн насан туршийн нийгмийн баталгааг хангахуйц чадамжтай, нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээ бүхий ДААТГАГЧ болно.

Чанарын бодлого: ”Нийгмийн даатгалын байгууллага нь өсөн дэвжих эрмэлзлэлтэй мэргэшсэн, чадварлаг, ёс зүйтэй хүний нөөцөд түшиглэн үйл ажиллагаагаа цаг үргэлжид сайжруулан, түншлэл хамтын ажиллагааг дэмжин, харилцан үр ашигтай хамтран ажиллаж, сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай үйлчилгээг ДААТГУУЛАГЧДАД хүргэнэ

БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГ ҮҮРЭГ:

1.Дүүргийн нутаг дэвсгэрт Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах

2.Нийгмийн даатгалд хамрах хүрээг өргөжүүлэх , нийгмийн даатгалын сангийн орлого бүрдүүлэх

3.Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийг цаг тухайд нь олгох ажлыг зохион байгуулж, иргэдэд хөнгөн шуурхай үйлчлэх
4.Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах замаар нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг сурталчилах , таниулах

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН АЖИЛТНУУДТАЙ ХОЛБОГДОХ УТАС:

Албан тушаал Өрөөний дугаар Утасны дугаар
1 Хэлтсийн дарга 301а 70007798
2 Санхүү бүртгэлийн тасгийн дарга, ерөнхий нягтлан бодогч, н Сангийн ягтлан бодогчид 304-дарга

303-Сангийн нягтлан бодогчид

70007795
3 Орлого,  шимтгэлийн тасгийн дарга, байцаагчид 201-дарга

204-байцаагчид

70007793
4 Сайн дурын даатгалын байцаагчид

Эрүүл мэндийн даатгалын байцаагчид

Архивын ажилтан

102 70007791
5 Хяналт, шалгалт, дотоод аудитын тасгийн дарга 205 70007796
6 Үйлчилгээний тасгийн  дарга 101 70007791
7 Тэтгэмжийн байцаагчид, Тэтгэмжийн хяналтын байцаагч, Магадлагч эмч 104 70007792
8 Бичиг хэрэг, дотоод хяналтын мэргэжилтэн 301 70007798
9 Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Хуулийн зөвлөх, Сургалт сурталчилгааны мэргэжилтэн 202

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХАЙЛААСТ ДАХЬ ТАСАГ

Албан тушаал Өрөөний дугаар Утас
1 Тасгийн дарга 301  

 

 

 

 

357314

2 Тэтгэврийн баримт бичиг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх байцаагчид, 101
Тэтгэврийн өөрчлөлт болон шилжилт хөдөлгөөн бүртгэх байцаагчид,
Сайн дурын даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байцаагчид
3 Тэтгэврийн хяналтын байцаагч 201
Тэтгэвэр тогтоох, мэдээллийн сан үүсгэн баталгаажуулах байцаагчид

2019 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

 

2018 ОНЫ ХОЁРДУГААР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

ИРГЭДЭЭС АВСАН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА


ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН 2015 ОНЫ ТӨСӨВ
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН 2015 ОНЫ ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ
АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ
ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН САНХҮҮГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

 

Та үйл ажиллагааны тайланд үнэлгээ өгнө үү!
55 votes · 22 answers
Vote
  • Facebook