СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС

Танилцуулга

Албан ёсны Статистик мэдээ, тайлангаар 69 нэр төрлийн мэдээг дамжуулдаг.

Тархааж буй мэдээлэл

Улирлын танилцуулга “Чингэлтэй дүүргийн эдийн засаг нийгмийн үндсэн  үзүүлэлтүүд”
Жилийн эцсийн танилцуулга, бллютен “Чингэлтэй дүүргийн эдийн засаг нийгмийн үндсэн үзүүлэлт” – … онд
Статистикийн эмхэтгэл   “Чингэлтэй дүүргийн статистикийн эмхэтгэл” 
Тархааж байгаа хэлбэр
Хэвлэмэл байдлаар   – ном, товхимол, нугалбар
Электрон хэлбэрээр  – интернэтээр, web,  мэдээллийг зөөгч хэрэгслээр, сүлжээгээ

 Эрхэм зорилго:Аливаа нөлөөлөлд автахгүйгээр үйл ажиллагаагаа хараат бус, бие даасан байдлаар явуулж, хүн ам, нийгэм эдийн засгийн талаарх шинжлэх ухааны үндэслэлтэй мэдээлэл, тооллого, судалгаагаар төр засаг, байгууллага, иргэнд адил тэгш үйлчилэхэд чиглэгдэнэ

  • ЗОРИЛТ:Албан ёсны болон захиргааны статистикийн  мэдээллийг ҮСХ-ын баталсан буюу зөвшөөрсөн аргачлал, үзүүлэлтээр тогтоосон хугацаанд нь мэдээлэгч нараас гаргуулан авч хянан судалгаа, дүгнэлт  хийж ҮСХ-д дамжуулах
  • Статистикийн мэдээлэл, судалгааны ажлын ил тод, үнэн бодит байдлыг хангаж, хамралтын хүрээг нэмэгдүүлэх, дүүргийн мэдээллийн нэгдсэн санг баяжуулах
  • Статистикийн судалгаа, шинжилгээний ажлын түвшинг  дээшлүүлж чанарыг сайжруулах. Бүртгэл, статистикийн талаар гарсан хууль, тогтоомжуудыг нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад мөрдүүлэн хэвшил болгох

СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС ШИЛЭН ДАНС

 

 Албан хаагчдын мэдээлэл

Овог нэр Албан тушаал Ажлын утас Гар утас Цахим хаяг
Долгорсүрэн Мөнхзул Дарга 70113013 99010766 zuka_d999@yahoo.com
Түшиг Хаш-Эрдэнэ Ахлах мэргэжилтэн 70130767 99882339 hashaa_t99@yahoo.com
Хаданхүү Энхбулаг Мэргэжилтэн 310767 98170779 bulag6494@yahoo.com
Даваахүү Ганзул Мэргэжилтэн 310767 99039589 queenly_mn@yahoo.com
Сандаг Ханд Мэргэжилтэн 310767 99165804 khandsandag@yahoo.com
Занданхүү Оюундарь Мэргэжилтэн 70130767 80115855 oyundari33@yahoo.com
Мадет Хуралай Мэргэжилтэн 70130767 99929175 m_kuralai@yahoo.com

2019 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Та үйл ажиллагааны тайланд үнэлгээ өгнө үү!
20  · 4 
Vote
  • Facebook