ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

 

ТАНИЛЦУУЛГА

Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтэс нь Монгол улсын Засгийн газрын 1992 оны 17 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг дарга, Улсын албан татварын ерөнхий газрын 1992 оны Б/217.5 дугаар тушаалаар дүүргийн Албан татварын хэлтэс болон эмхлэгдсэн байна.Тус татварын хэлтэс нь 1992 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 21 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа эхэлсэн түүхтэй.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ татварын алба, татвар төлөгч шударгаар биелүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэхэд оршино.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ:

  • Татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, татвар төлөгчийг мэдээллээр ханган зөвлөлгөө өгөх, сургалт, сурталчилгаа явуулах;
  • Татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
  • Улс, орон нутгийн төсвийн орлогыг бүрдүүлэх.

2017 ОН-ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН БҮРТГЭЛИЙГ САЙЖРУУЛЖ, ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ЖИЛ

Үндэсний татварын албаны эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны үндсэн зарчмыг баримтлан, үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлж, хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ биелүүлэн, татварын албаны 2017 оны үйл ажиллагааны зорилт, Чингэлтэй дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд татварын асуудлаар тусгагдсан зорилтуудыг хэрэгжүүлэх ажлыг дүүргийн хэмжээнд үр дүнтэй зохион байгуулах, татвар төлөгчдөд үзүүлэх үйлчилгээ, татварын сургалт, сурталчилгааны ажлыг өргөтгөж, татварт хамрагдалтын түвшинг дээшлүүлэх, татварын өр барагдуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх, татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд тавих хяналтыг үр нөлөөтэй болгох, хүний нөөцийн удирдлагыг боловсронгуй болгон бэхжүүлэх үндсэн дээр улс, нийслэл болон орон нутгийн төсвийг жигд ханган биелүүлэхээр зорин ажиллаж байна.

БҮТЭЦ:

Татварын хэлтэс нь нийт 111 ажилтан, албан хаагчидтай. Үүнээс Захиргааны тасаг 12, Татварын хяналт шалгалтын тасаг 23, Татварын орлогын тасаг 42, Хувь хүний татварын тасаг 17, Эрсдэл статистикийн тасаг 5, Татвар төлөгчтэй харилцах тасаг 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй тус тус ажиллаж байна.

Нийт албан хаагчдын 99.9 хувь нь дээд боловсролтой, санхүү эдийн засагч, хуульч эрх зүйч, нягтлан бодогчийн мэргэжилтэй, чадварлаг боловсон хүчнээр хангагдсан.

Манай хамт олон үндэсний татварын албаны їндсэн чиг үүрэг болох татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, татвар тєлєгчийг мэдээллээр ханган зєвлєгєє єгєх, сургалт сурталчилгаа явуулах,  татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, улс орон нутгийн тєсвийн орлогыг бүрдүүлэх үүргээ тєрийн албан хаагчийн ёс зүйг дээдлэн, єргєсєн тангарагтаа їнэнч, нэр тєртэйгєєр биелүүлэн ажиллаж байна.

ЧИГ ҮҮРЭГ

Захиргааны тасаг

Тасгийн дарга, ТУАБ Т.Мандах

Утас: 321233 311016 324219

Татварын хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй хангах зорилгоор үйл ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах, ажилтан албан хаагчдын сахилга бат, хариуцлага, ёс зүйн асуудалд хяналт тавих, зохион байгуулах, төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, байгууллагын ил тод байдлыг ханган ажиллах, хууль эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, төсөв хөрөнгийг төлөвлөн, захиран зарцуулах, тайлагнах, түүнд хяналт тавих, архив албан хэрэг хөтлөлтийг хууль журмын дагуу явуулах, хэлтсийн үйл ажиллагаанд хяналт тавин үр дүнг удирдлагад тайлагнах чиглэлийн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Татвар төлөгчтэй харилцах тасаг

Тасгийн дарга, ТУАБ Л.Болормаа

Утас: 324959 312728

Татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, татварын тайлан хүлээн авч татварын ногдуулалт хийх, тайланд боловсруулалт хийх, цахим тайлан, төлбөр тооцоог нэвтрүүлэх, татвар төлөгчдийг дэмжих, шаардлагатай мэдээллээр хангах, сургалт, сурталчилгаа явуулах, зөвлөгөө өгөх,  шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлийн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Татварын орлогын тасаг

Тасгийн дарга, ТУАБ Н.Амарбаясгалан

Утас: 318064

Улсын болон нийслэлийн төсвийн татварын орлогыг төлөвлөх, гүйцэтгэлийг хангуулах, татвар хураах, татварын өрийг барагдуулах чиглэлийн чиг үүргийн хэрэгжүүлнэ.

Хувь хүний татварын тасаг

Тасгийн дарга, ТУАБ Н.Түвшинцэцэг

Утас: 311026

Орон нутгийн төсвийн татварын орлогыг төлөвлөх, гүйцэтгэлийг хангуулах, татвар хураах, татварын өрийг барагдуулах татвар төлөгч иргэдэд үйлчлэх чиглэлийн чиг үүргийн хэрэгжүүлнэ.

Татварын хяналт шалгалтын тасаг

Тасгийн дарга, ТУАБ Б.Мөнхлут

Утас:310997

Татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, татварын хяналт шалгалт хийх, татварын зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх, зөрчлийн сан үүсгэх, дүн шийнжилгээ хийх чиглэлийн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Эрсдэл статистикийн тасаг

Тасгийн дарга, ТУАБ Н.Энхсаруул

Утас:324959 318065

Мэдээллийн сангийн үнэн зөв, бодит байдлыг хангах, статистик мэдээ, тайлан бэлтгэх, татварын эрсдэлийн тогтолцоог бүрдүүлэх, эрсдэлд суурилсан татварын хяналт шалгалтын төлөвлөлт, эрсдэлийн дүн шинжилгээ хийх, мэдээлэл боловсруулалт, статистикийн чиглэлийн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

д/д Албан тушаал Овог Нэр Өрөөний № Ажлын утас
НЭГ. ЗАХИРГААНЫ ТАСАГ
1 Дарга Батсайхан Батбаяр 306 11311007
2 Дэд дарга Жанцан Эрдэнэбилэг 302 11318066
3 ТУАБ Төмөрбаатар Мандах 301 11321233
4 ТУБ-хүний нөөц Дамиран Батхуяг 309 70001016
5 ТҮ-ДАХАжилтан Ганцэцэг Энхсайхан 309 70001016
6 Хуулийн зөвлөх Баярлах Оюунтуяа 305 Б 11324219
7 Хуулийн зөвлөх Мянганбуу Дуламсүрэн 305 Б 11324219
8 Архивын ажилтан Баттулга Уринзул 305 А 11311016
9 ТҮ-Нярав Жамъян Оюундэлгэр 303 11324219
10 Нягтлан бодогч Уртнасан Энхээ 303 11324219
11 ТҮ-Жолооч Энхтүвшин Батхолбоо
12 ТҮ-Үйлчлэгч Зэсэнжав Оюунчимэг
ХОЁР. ТАТВАРЫН ОРЛОГЫН ТАСАГ
1 ТУАБ Намсрайжав Амарбаясгалан 201 11318064
2 ТУБ Даян Алтайхаан 207 11311926
3 ТУБ Бумцэнд Алтанхуяг 206 11311177
4 ТУБ Цэдэнпил Алтанхуяг 204 11311481
5 ТУБ Цогбадрах Алтанцацрал 206 11311177
6 ТУБ Намнандорж Баасансүрэн 206 11311177
7 ТУБ Содномдаржаа Батцэцэг 205 11311528
8 ТУБ Баасандорж Ганзориг 207 11311926
9 ТУБ Дамдинжамц Даваажаргал 204 11311481
10 ТУБ Балчинбазар Даваасүрэн 204 11311481
11 ТУБ Дашзэвэг Даваасүрэн 205 11311528
12 ТУБ Доржгочоо Золжаргал 205 11311528
13 ТУБ Чүнсэрээ Лхамрагчаа 207 11311926
14 ТУБ Баатарцогт Мөнхтулга 207 11311926
15 ТУБ Цагаанхүү Нямсамбуу 207 11311926
16 ТУБ Базараа Одонтуяа 204 11311481
17 ТУБ Дорж Отгонцоож 204 11311481
18 ТУБ Дашдорж Оюунгэрэл 205 11311528
19 ТУБ Пүрэвхүү Оюунгэрэл 207 11311926
20 ТУБ Мажигсүрэн Оюунсүрэн 207 11311926
21 ТУБ Галсанжамц Оюунцэцэг 207 11311926
22 ТУБ Төмөр Оюунчимэг 207 11311926
23 ТУБ Туул Сайнбаяр 207 11311926
24 ТУБ Хөнхөр Сүнжидмаа 205 11311528
25 ТУБ Банзрагч Тунгалагтуяа 207 11311926
26 ТУБ Бадрал Хоролтогтох 204 11311481
27 ТУБ Сономгалсан Цэендолгор 205 11311528
28 ТУБ Рашаанжав Цэнгэлбаяр 205 11311528
29 ТУБ Ванчиг Энхзаяа 207 11311926
30 ТУБ Адъяажав Энхчимэг 206 11311177
31 ТУБ Намний Энхээ 204 11311481
32 ТУБ Ядам Эрдэнэсайхан 204 11311481
33 ТҮ-архив Ганболд Сэлэнгэ 204 11311481
34 Хураагч Ядамсүрэн Ариунтуяа 205 11311528
35 Хураагч Чимэддорж Болор-Эрдэнэ 206 11311177
36 Хураагч Цэдэнбалжир Лхагвасүрэн 205 11311528
37 Хураагч Цэрэндондог Наранцэцэг 207 11311926
38 Хураагч Цогтбаатар Цолмонжаргал 207 11311926
39 Хураагч Бадарч Урантунгалаг 205 11311528
40 ТҮ-Судалгаа Түмэндэмбэрэл Баянмөнх 202 11311528
ГУРАВ. ТАТВАР ТӨЛӨГЧТЭЙ ХАРИЛЦАХ ТАСАГ
1 ТУАБ Лхагважанцан Болормаа 1 давхар 11311531
2 ТУБ Бат-Ерөөлт Алимаа 1 давхар 11312728
3 ТУБ Гантулга Анудар 1 давхар 11312728
4 ТУБ Цэрэнжаргал Ариундолгор 1 давхар 11312728
5 ТУБ Аюуш Бадам 1 давхар 11312728
6 ТУБ Чимэддорж Баярчимэг 1 давхар 11312728
7 ТУБ Мөнхсайхан Болортуяа 1 давхар 11312728
8 ТУБ Мижиддорж Гэрэлмаа 1 давхар 11312728
9 ТУБ Наранцэцэг Мөнхбаатар 1 давхар 11312728
10 ТУБ Энхбат Тэнгис 1 давхар 11312728
11 ТУБ Нинцадмид Цэндсүрэн 1 давхар 11312728
12 ТУБ Лхагвасүрэн Мөнхцолмон 1 давхар 11311529
13 ТҮ-ХХАжилтан Баянсан Батцэцэг 1 давхар
ДӨРӨВ. ТАТВАРЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАСАГ
1 ТУАБ Балсанжав Мөнхлут 304 11310997
2 ТУБ Лхагважав Бархасбаатар 308 11311430
3 ТУБ Ганхүлэг Баттулга 307 11311430
4 ТУБ Дорждагва Батчимэг 311
5 ТУБ Балжинням Бат-Эрдэнэ 308 11311430
6 ТУБ Баярмагнай Бат-Эрдэнэ 307 11311430
7 ТУБ Чинбат Болормаа 308 11311430
8 ТУБ Бадам Булган 311
9 ТУБ Жамъян Бүрэндэлгэр 308 11311430
10 ТУБ Далрай Бямбасүрэн 307 11311430
11 ТУБ Гомбо Гантулга 310
12 ТУБ Бадам-Орги Гантуул 307 11311430
13 ТУБ Ганболд Ичинноров 307 11311430
14 ТУБ Чойжамц Мөнхтуяа 310
15 ТУБ Эрдэнэбилэг Нарантуяа 308 11311430
16 ТУБ Далантай Өлзийдэлгэр 307 11311430
17 ТУБ Аварзэд Өнөрмаа 307 11311430
18 ТУБ Дүгэрсүрэн Пүрэвдорж 310
19 ТУБ Гончиг Туяа 310
20 ТУБ Цэрэндондов Үржинсүрэн 311
21 ТУБ Цэвээннамжил Цолмон 310
22 ТУБ Лувсан Энхтуяа 307 11311430
23 ТУБ Баттулга Эрдэнэбат 308 11311430
24 ТУБ Балжинням Эрдэнэтуяа 310
ТАВ. ХУВЬ ХҮНИЙ ТАТВАРЫН ТАСАГ
1 ТУАБ Нацагдорж Түвшинцэцэг 211 11311026
2 ТУБ Буянтогтох Баттогтох 209 11318065
3 ТУБ Цэдэнбал Баярцэцэг 208 11324959
4 ТУБ Ундармаа Мөнхбаяр 208 11324959
5 ТУБ Авирмэд Номиндарь 210 11324959
6 ТУБ Цэдэв Оюунбилэг 208 11324959
7 ТУБ Жамбал Сайнсанаа 210 11324959
8 ТҮ-ОТББ Алтангэрэл Александр 11311026
9 ТҮ-ОТББ Санчир Билгүүн 205А 11311026
10 ТҮ-ОТББ Ганбаатар Ганцэцэг 205А 11311026
11 ТҮ-ОТББ Ганбат Дэлгэрцэцэг 205А 11311026
12 ТҮ-ОТББ Цэдэв Мөнхбат 205А 11311026
13 ТҮ-ОТББ Гансүх Нандинцэцэг 205А 11311026
14 ТҮ-ОТББ Ганболд Саруулбуян 209 11318065
15 ТҮ-ОТББ Мөнхжаргал Сүхбат 205А 11311026
16 ТҮ-ОТББ Ухнаа Цэрэнпэлжид 205А 11311026
17 ТҮ-ОТББ Чүлтэм Уранаа 208 11324959
18 Хураагч Батсайхан Гэрэлтуяа 208 11324959
19 Хураагч Далай Дарьсүрэн 210 11324959
20 Хураагч Зуршиг Загдсамбар 210 11324959
21 Хураагч Тэнгис Оргил 210 11324959
22 Хураагч Одонтуул Өнөрбаясгалан 208 11324959
23 Хураагч Баярсайхан Соёлмаа 210 11324959
24 Хураагч Батсүх Хулан 209 11318065
25 Хураагч Нарандэмбэрэл Эрдэнэцэцэг 209 11318065
ЗУРГАА. ЭРСДЭЛ СТАТИСТИКИЙН ТАСАГ
1 ТУАБ Норжин Энхсаруул 203 11311530
2 ТУБ Болдбаатар Баярцэцэг 202 11311529
3 ТҮ-Инженер Баярсайхан Гантулга 202 11311529
4 Хураагч Лувсанпунцаг Одмарал 202 11311529

2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

ИРГЭДЭЭС АВСАН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА 2016

Та үйл ажиллагааны тайланд үнэлгээ өгнө үү!

  • Facebook