ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

 

ТАНИЛЦУУЛГА

Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтэс нь Монгол улсын Засгийн газрын 1992 оны 17 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг дарга, Улсын албан татварын ерөнхий газрын 1992 оны Б/217.5 дугаар тушаалаар дүүргийн Албан татварын хэлтэс болон эмхлэгдсэн байна.Тус татварын хэлтэс нь 1992 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 21 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа эхэлсэн түүхтэй.

ТАНИЛЦУУЛГА

Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтэс нь Монгол улсын Засгийн газрын 1992 оны 17 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг дарга, Улсын албан татварын ерөнхий газрын 1992 оны Б/217.5 дугаар тушаалаар дүүргийн Албан татварын хэлтэс болон эмхлэгдсэн байна.Тус татварын хэлтэс нь 1992 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 21 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа эхэлсэн түүхтэй.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ татварын алба, татвар төлөгч шударгаар биелүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэхэд оршино.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ:

  • Татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, татвар төлөгчийг мэдээллээр ханган зөвлөлгөө өгөх, сургалт, сурталчилгаа явуулах;
  • Татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
  • Улс, орон нутгийн төсвийн орлогыг бүрдүүлэх.

2019 ОН ИРГЭДИЙНХЭЭ  ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ЖИЛ

Үндэсний татварын албаны эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны үндсэн зарчмыг баримтлан, үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлж, хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ биелүүлэн, татварын албаны 2019 оны үйл ажиллагааны зорилт, Чингэлтэй дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд татварын асуудлаар тусгагдсан зорилтуудыг хэрэгжүүлэх ажлыг дүүргийн хэмжээнд үр дүнтэй зохион байгуулах, татвар төлөгчдөд үзүүлэх үйлчилгээ, татварын сургалт, сурталчилгааны ажлыг өргөтгөж, татварт хамрагдалтын түвшинг дээшлүүлэх, татварын өр барагдуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх, татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд тавих хяналтыг үр нөлөөтэй болгох, хүний нөөцийн удирдлагыг боловсронгуй болгон бэхжүүлэх үндсэн дээр улс, нийслэл болон орон нутгийн төсвийг жигд ханган биелүүлэхээр зорин ажиллаж байна.


 

БҮТЭЦ:

Татварын хэлтэс нь нийт 100 ажилтан, албан хаагчидтай. Үүнээс Захиргааны тасаг 12, Татварын хяналт шалгалтын тасаг 28, Татварын орлогын тасаг 36, Хувь хүний татварын тасаг 8, Эрсдэл статистикийн тасаг 6, Татвар төлөгчтэй харилцах тасаг 10  хүний бүрэлдэхүүнтэй тус тус ажиллаж байна.

ИРГЭДЭД ҮЙЛЧЛЭХ УТАС:

-Иргэдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгөх,  өргөдөл гомдолыг хүлээж авах утас- 18001288

-Татвар төлөгч Иргэн Аж ахуйн нэгжид зөвлөгөө мэдээлэл өгөх утас – 312728

-Аж ахуйн нэгжид ногдуулалтын хяналтын талаарх зөвлөгөө мэдээлэл өгөх утас -70151288,

– Иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээж авах  Нарийн бичгийн даргын   утас -311016

ЧИГ ҮҮРЭГ

Захиргааны тасаг

Татварын хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй хангах зорилгоор үйл ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах, ажилтан албан хаагчдын сахилга бат, хариуцлага, ёс зүйн асуудалд хяналт тавих, зохион байгуулах, төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, байгууллагын ил тод байдлыг ханган ажиллах, хууль эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, төсөв хөрөнгийг төлөвлөн, захиран зарцуулах, тайлагнах, түүнд хяналт тавих, архив албан хэрэг хөтлөлтийг хууль журмын дагуу явуулах, хэлтсийн үйл ажиллагаанд хяналт тавин үр дүнг удирдлагад тайлагнах чиглэлийн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Татвар төлөгчтэй харилцах тасаг

Татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, татварын тайлан хүлээн авч татварын ногдуулалт хийх, тайланд боловсруулалт хийх, цахим тайлан, төлбөр тооцоог нэвтрүүлэх, татвар төлөгчдийг дэмжих, шаардлагатай мэдээллээр хангах, сургалт, сурталчилгаа явуулах, зөвлөгөө өгөх,  шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлийн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Татварын орлогын тасаг

Улсын болон нийслэлийн төсвийн татварын орлогыг төлөвлөх, гүйцэтгэлийг хангуулах, татвар хураах, татварын өрийг барагдуулах чиглэлийн чиг үүргийн хэрэгжүүлнэ.

Хувь хүний татварын тасаг

Орон нутгийн төсвийн татварын орлогыг төлөвлөх, гүйцэтгэлийг хангуулах, татвар хураах, татварын өрийг барагдуулах татвар төлөгч иргэдэд үйлчлэх чиглэлийн чиг үүргийн хэрэгжүүлнэ.

Татварын хяналт шалгалтын тасаг

Татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, татварын хяналт шалгалт хийх, татварын зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх, зөрчлийн сан үүсгэх, дүн шийнжилгээ хийх чиглэлийн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Эрсдэл статистикийн тасаг

Мэдээллийн сангийн үнэн зөв, бодит байдлыг хангах, статистик мэдээ, тайлан бэлтгэх, татварын эрсдэлийн тогтолцоог бүрдүүлэх, эрсдэлд суурилсан татварын хяналт шалгалтын төлөвлөлт, эрсдэлийн дүн шинжилгээ хийх, мэдээлэл боловсруулалт, статистикийн чиглэлийн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

2019 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2018 ОНЫ ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

ИРГЭДЭЭС АВСАН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА 2016

Та үйл ажиллагааны тайланд үнэлгээ өгнө үү!
147  · 76 
Vote

  • Facebook