ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

 

ТАНИЛЦУУЛГА

Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтэс нь Монгол улсын Засгийн газрын 1992 оны 17 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг дарга, Улсын албан татварын ерөнхий газрын 1992 оны Б/217.5 дугаар тушаалаар дүүргийн Албан татварын хэлтэс болон эмхлэгдсэн байна.Тус татварын хэлтэс нь 1992 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 21 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа эхэлсэн түүхтэй.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ татварын алба, татвар төлөгч шударгаар биелүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэхэд оршино.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ:

  • Татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, татвар төлөгчийг мэдээллээр ханган зөвлөлгөө өгөх, сургалт, сурталчилгаа явуулах;
  • Татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
  • Улс, орон нутгийн төсвийн орлогыг бүрдүүлэх.

2017 ОН-ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН БҮРТГЭЛИЙГ САЙЖРУУЛЖ, ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ЖИЛ

Үндэсний татварын албаны эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны үндсэн зарчмыг баримтлан, үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлж, хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ биелүүлэн, татварын албаны 2017 оны үйл ажиллагааны зорилт, Чингэлтэй дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд татварын асуудлаар тусгагдсан зорилтуудыг хэрэгжүүлэх ажлыг дүүргийн хэмжээнд үр дүнтэй зохион байгуулах, татвар төлөгчдөд үзүүлэх үйлчилгээ, татварын сургалт, сурталчилгааны ажлыг өргөтгөж, татварт хамрагдалтын түвшинг дээшлүүлэх, татварын өр барагдуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх, татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд тавих хяналтыг үр нөлөөтэй болгох, хүний нөөцийн удирдлагыг боловсронгуй болгон бэхжүүлэх үндсэн дээр улс, нийслэл болон орон нутгийн төсвийг жигд ханган биелүүлэхээр зорин ажиллаж байна.

БҮТЭЦ:

Татварын хэлтэс нь нийт 111 ажилтан, албан хаагчидтай. Үүнээс Захиргааны тасаг 12, Татварын хяналт шалгалтын тасаг 23, Татварын орлогын тасаг 42, Хувь хүний татварын тасаг 17, Эрсдэл статистикийн тасаг 5, Татвар төлөгчтэй харилцах тасаг 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй тус тус ажиллаж байна.

Нийт албан хаагчдын 99.9 хувь нь дээд боловсролтой, санхүү эдийн засагч, хуульч эрх зүйч, нягтлан бодогчийн мэргэжилтэй, чадварлаг боловсон хүчнээр хангагдсан.

Манай хамт олон үндэсний татварын албаны їндсэн чиг үүрэг болох татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, татвар тєлєгчийг мэдээллээр ханган зєвлєгєє єгєх, сургалт сурталчилгаа явуулах,  татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, улс орон нутгийн тєсвийн орлогыг бүрдүүлэх үүргээ тєрийн албан хаагчийн ёс зүйг дээдлэн, єргєсєн тангарагтаа їнэнч, нэр тєртэйгєєр биелүүлэн ажиллаж байна.

ЧИГ ҮҮРЭГ

Захиргааны тасаг

Тасгийн дарга, ТУАБ Т.Мандах

Утас: 321233 311016 324219

Татварын хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй хангах зорилгоор үйл ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах, ажилтан албан хаагчдын сахилга бат, хариуцлага, ёс зүйн асуудалд хяналт тавих, зохион байгуулах, төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, байгууллагын ил тод байдлыг ханган ажиллах, хууль эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, төсөв хөрөнгийг төлөвлөн, захиран зарцуулах, тайлагнах, түүнд хяналт тавих, архив албан хэрэг хөтлөлтийг хууль журмын дагуу явуулах, хэлтсийн үйл ажиллагаанд хяналт тавин үр дүнг удирдлагад тайлагнах чиглэлийн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Татвар төлөгчтэй харилцах тасаг

Тасгийн дарга, ТУАБ Л.Болормаа

Утас: 324959 312728

Татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, татварын тайлан хүлээн авч татварын ногдуулалт хийх, тайланд боловсруулалт хийх, цахим тайлан, төлбөр тооцоог нэвтрүүлэх, татвар төлөгчдийг дэмжих, шаардлагатай мэдээллээр хангах, сургалт, сурталчилгаа явуулах, зөвлөгөө өгөх,  шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлийн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Татварын орлогын тасаг

Тасгийн дарга, ТУАБ Н.Амарбаясгалан

Утас: 318064

Улсын болон нийслэлийн төсвийн татварын орлогыг төлөвлөх, гүйцэтгэлийг хангуулах, татвар хураах, татварын өрийг барагдуулах чиглэлийн чиг үүргийн хэрэгжүүлнэ.

Хувь хүний татварын тасаг

Тасгийн дарга, ТУАБ Н.Түвшинцэцэг

Утас: 311026

Орон нутгийн төсвийн татварын орлогыг төлөвлөх, гүйцэтгэлийг хангуулах, татвар хураах, татварын өрийг барагдуулах татвар төлөгч иргэдэд үйлчлэх чиглэлийн чиг үүргийн хэрэгжүүлнэ.

Татварын хяналт шалгалтын тасаг

Тасгийн дарга, ТУАБ Б.Мөнхлут

Утас:310997

Татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, татварын хяналт шалгалт хийх, татварын зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх, зөрчлийн сан үүсгэх, дүн шийнжилгээ хийх чиглэлийн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Эрсдэл статистикийн тасаг

Тасгийн дарга, ТУАБ Н.Энхсаруул

Утас:324959 318065

Мэдээллийн сангийн үнэн зөв, бодит байдлыг хангах, статистик мэдээ, тайлан бэлтгэх, татварын эрсдэлийн тогтолцоог бүрдүүлэх, эрсдэлд суурилсан татварын хяналт шалгалтын төлөвлөлт, эрсдэлийн дүн шинжилгээ хийх, мэдээлэл боловсруулалт, статистикийн чиглэлийн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ

Татварын хэлтсийн албан хаагчдын нэрс, утасны жагсаалт

Д/д Овог нэр Албан тушаал Утасны дугаар
Ажлын Гар утас

Нэг. ЗАХИРГААНЫ ТАСАГ

1 Б.Батбаяр Хэлтсийн дарга 311007 99091890
2 Ж.Эрдэнэбилэг Дэд Дарга 311016 99092951
3 Т. Мандах Тасгийн дарга 321233 99005440
4 Д.Батхуяг Хүний нөөц- ТУБ 321233 99090988
5 Б. Оюунтуяа Хуульч-ТУБ 324219 99073378
6 М. Дуламсүрэн Хуульч-хураагч 324219 99186313
7 Д. Гүндсамбуу Ня-бо-хураагч 324219 99002930
8 Ж. Заяатүшиг Даргын туслах 311016 99747013
9 Г. Энхсайхан Дотоод ажилтан 90119903
10 Ж.Оюундэлгэр Нярав 324219 95056181
11 Э.Батхолбоо Жолооч 324219 90080555
12 З.Оюунчимэг Үйлчлэгч 89194868
13 Б. Уринзул ТҮ-архивын ажилтан 88430692

Хоёр.  СТАТИСТИК, ЭРСДЭЛИЙН  ТАСАГ

1 Н.Энхсаруул Тасгийн дарга 324959 99241052
2 Б.Баярцэцэг ТУБ 318065 88117568
3 Л.Мөнхцолмон ТУБ 312728 99248484
4 Л.Одмарал Хураагч 318065 99642377
5 Ж.Цолмонбаяр Инженнер 318065 99849703

Гурав. ТАТВАР ТӨЛӨГЧТЭЙ ХАРИЛЦАХ ТАСАГ

1 Л.Болормаа Тасгийн дарга 324959 88708733
2 Б. Алимаа ТУБ 312728 88106528
3 Н.Цэндсүрэн ТУБ 312728 99135978
4 Э.Тэнгис ТУБ 312728 99003527
5 М.Болортуяа ТУБ 312728 99075276
6 Г.Анудар ТУБ 312728 99021833
7 H.Мөнхбаатар ТУБ 312728 95080008
8 М.Гэрэлмаа ТУБ 312728 99137400
9 Ч.Баярчимэг ТУБ 312728 99179725
10 А.Бадам ТУБ 312728 88116159
11 Ц.Ариундолгор ТУБ 312728 99068872
12 Б.Батцэцэг Архив/ажилтан 99103588

Дөрөв.  ТАТВАРЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАСАГ

1 Б.Мөнхлут Тасгийн дарга 310997 99117237
2 Б.Эрдэнэбат ТУБ 311430 98882818
3 Ц.Цолмон ТУБ 311430 88115923
4 А.Өнөрмаа ТУБ 318066 91078484
5 Ч.Мөнхтуяа ТУБ 311430 99099548
6 Л.Бархасбаатар ТУБ 91916877
7 Г. Баттулга ТУБ 99057616
8 Д. Батчимэг ТУБ 99086830
9 Л.Энхтуяа ТУБ 318066 99242183
10 Бал.Бат-Эрдэнэ ТУБ 88119100, 99887778
11 Ц. Үржинсүрэн ТУБ 88118499
12 Э.Нарантуяа ТУБ 99091509
13 Б.Эрдэнэтуяа ТУБ 311430 99137013
14 Д.Пүрэвдорж ТУБ 311430 94049141
15 Б.Бат-Эрдэнэ ТУБ 311430 99135004
16 Ж.Бүрэндэлгэр ТУБ 88020909
17 Д.Өлзийдэлгэр ТУБ 318066 99041842
18 Г.Ичинноров ТУБ 311481 99099332
19 Б. Гантуул ТУБ 96652323
20 Г.Гантулга ТУБ 311926 99091847
21 Г.Туяа ТУБ 311177 99809618
22 Б. Булган ТУБ 99158818
23 Ч.Болормаа ТУБ 99085436

Тав. ТАТВАРЫН ОРЛОГЫН ТАСАГ

1 Н. Амарбаясгалан Тасгийн дарга 318064 99080732
2 Ц.Алтанхуяг ТУБ 91193746
3 Б.Алтанцэцэг ТУБ 311430 99016193
4 Я.Эрдэнэсайхан ТУБ 311481 98222260
5 Д. Дэлгэрмаа ТУБ 94084048
6 Б.Одонтуяа ТУБ 99186891
7 Г. Оюунцэцэг ТУБ 311926 99279427
8 Х.Сүнжидмаа ТУБ 311177 99169529
9 Б.Хоролтогтох ТУБ 311926 99193309
10 Т.Сайнбаяр ТУБ 311481 88005999
11 Ч.Лхамрагчаа ТУБ 311926 99020235
12 Б.Ганзориг ТУБ 311926 99990202
13 П.Оюунгэрэл ТУБ 311481 91168779
14 Д. Оюунгэрэл ТУБ 99031931
15 Н.Баасансүрэн ТУБ 311177 93095363
16 С. Батцэцэг ТУБ 99003051
17 Ц.Нямсамбуу ТУБ 311177 99268159
18 Ц.Алтанцацрал ТУБ 99091702
19 Д.Даваасүрэн ТУБ 311481 99188560
20 Б. Даваасүрэн ТУБ 99066201
21 С.Цэендолгор ТУБ 311926 99288814
22 Д. Бямбагарав ТУБ 99184517
23 С.Баясгалан ТУБ 311926 88116316
24 Д.Золжаргал ТУБ 311926 99262864
25 Ба.Мөнхтулга ТУБ 311926 88046456
26 Н.Энхээ ТУБ 311926 99135040
27 А. Энхчимэг ТУБ 99181580
28 В.Энхзаяа ТУБ 311926 99093404
29 Т.Оюунчимэг ТУБ 88111471
30 Д.Отгонцоож ТУБ 91914649
31 Д.Алтайхаан ТУБ 311926 96065858
32 Д.Даваажаргал ТУБ 311926 99165503
33 Б.Алтанхуяг ТУБ 311026 88008360
34 М.Оюунсүрэн ТУБ 311026 97090099
35 Ч. Сувдаа ТУБ 99185515
36 Р. Цэнгэлбаяр ТУБ 96654944
37 Ц.Наранцэцэг Хураагч 99011888
38 Я.Ариунтуяа Хураагч 99022927
39 Ц.Лхагвасүрэн Хураагч 88064455
40 Ч. Болор-Эрдэнэ Хураагч 88006951
41 Ц. Цолмонжаргал Хураагч 99162411

Зургаа. ХУВЬ ХҮНИЙ ТАТВАРЫН ТАСАГ

1 Н.Түвшинцэцэг Тасгийн дарга 311026 99013106
2 Ц. Баярцэцэг ТУБ 99009528
3 Б.Баттогтох ТУБ 311026 99186722
4 Ц.Оюунбилэг ТУБ 311026 99179336
5 У.Мөнхбаяр ТУБ 311026 95952256
6 Д.Ганбаатар ТУБ 311026 99198135
7 Ж. Сайнсанаа ТУБ 311026 99145112
8 А.Номиндарь ТУБ 311026 99160905
9 Б.Гэрэлтуяа Хураагч 311026 99197483
10 Т.Оргил хураагч 311026 89011144
11 Н.Эрдэнэцэцэг Хураагч 311026 88441153
12 Б.Соёлмаа Хураагч 311026 95174040
13 О.Өнөрбаясгалан Хураагч 311026 99951093
14 А.Александр ОТББ-авто 311026 99019191
15 Д. Дарьсүрэн Хураагч 99003076
16 Б. Хулан Хураагч 99059608
17 З.Загдсамбар Хураагч 91097117

2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

 

ИРГЭДЭЭС АВСАН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА 2016

Та үйл ажиллагааны тайланд үнэлгээ өгнө үү!
  • Facebook