Хичээл Архив

Edoc програмд ажиллах зааварчилгаа

 

Баримт бичиг түүний бүрдлүүд


 

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тоон тайлан оруулах заавар

     Нийслэлийн Архивын газрын даргын 2014 оны 10 дугаар сарын 03-ний А/114 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын мэдээ, тоон тайлан гаргах журам”-ыг мөрдөж ажиллана.

     Нийслэлийн архивын сан хөмрөгийг нөхөн бүрдүүлэх үндсэн эх үүсвэрийн жагсаалтад орсон байгууллагууд жил бүрийн 05 дугаар сарын 01-ээс өмнө, Дүүргийн архивын сан хөмрөгийг нөхөн бүрдүүлэх үндсэн эх үүсвэрийн жагсаалтад орсон байгууллагууд жил бүрийн 04 дүгээр сарын 01-ээс өмнө архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ТООН ТАЙЛАН-г цахим хэлбэрээр өгнө.

  • Facebook