быстрый займ на карту

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр: 60 ба түүнээс дээш настай эрэгтэй, 55 ба түүнээс дээш настай эмэгтэй

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. -Өргөдөл /хорооны Засаг даргын цохолттой/
 2. -Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
 3. -Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн тодорхойлолт
 4. -2 хувь зураг

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

Жилдээ

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

 

Нэг цэгийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтнүүд Ч.Амартүвшин

Ц.Энхцэцэг

Х.Цэрмаа

Ч.Сарантуяа

А.Цэрэнбадам

П.Цогзолмаа

324800

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр: 16 насан хүрсэн одой иргэн

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. -Өргөдөл /хорооны Засаг даргын цохолттой/
 2. -Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
 3. -Одой иргэн мөн болохыг болон хөдөлмөрийн чадвар алдалт 50 ба түүнээс дээш хувьтай болохыг тогтоосон Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр
 4. -Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн тодорхойлолт
 5. -2 хувь зураг

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

Жилдээ

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

 

Нэг цэгийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтнүүд Ч.Амартүвшин

Ц.Энхцэцэг

Х.Цэрмаа

Ч.Сарантуяа

А.Цэрэнбадам

П.Цогзолмаа

324800

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр: Хөдөлмөрийн чадвараа 50 ба түүнээс дээш хувиар алдсан 16 насанд хүрсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. -Өргөдөл /хорооны Засаг даргын цохолттой/
 2. -Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
 3. -Одой иргэн мөн болохыг болон хөдөлмөрийн чадвар алдалт 50 ба түүнээс дээш хувьтай болохыг тогтоосон Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр
 4. -Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн тодорхойлолт
 5. -2 хувь зураг

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

Жилдээ

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

 

Нэг цэгийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтнүүд Ч.Амартүвшин

Ц.Энхцэцэг

Х.Цэрмаа

Ч.Сарантуяа

А.Цэрэнбадам

П.Цогзолмаа

324800

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр: Тэжээгч нь нас барсан 18 хүртэлх насны хүүхэд

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. -Өргөдөл /хорооны Засаг даргын цохолттой/
 2. -18 хүртэлх насны хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээ, эцэг /эх/, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
 3. -Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн тодорхойлолт
 4. -2 хувь зураг

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

Жилдээ

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

 

Нэг цэгийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтнүүд Ч.Амартүвшин

Ц.Энхцэцэг

Х.Цэрмаа

Ч.Сарантуяа

А.Цэрэнбадам

П.Цогзолмаа

324800

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр: 18 хүртэлх насны дөрөв ба түүнээс дээш хүүхэдтэй, өрх толгойлсон 45 насанд хүрсэн эх, 50 насанд хүрсэн эцэг

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. -Өргөдөл /хорооны Засаг даргын цохолттой/
 2. -18 хүртэлх насны хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээ, эцэг /эх/, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
 3. -Өрх толгойлсон эцэг /эх/ болохыг тогтоосон Хорооны Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлын шийдвэр
 4. -2 хувь зураг

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

Жилдээ

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

 

Нэг цэгийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтнүүд Ч.Амартүвшин

Ц.Энхцэцэг

Х.Цэрмаа

Ч.Сарантуяа

А.Цэрэнбадам

П.Цогзолмаа

324800

Нийгмийн халамжийн тэтгэмж /Асаргааны тэтгэмж/: Бүтэн өнчин хүүхдийг үрчлэн авсан болон эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдийг асран хамгаалж, харгалзан дэмжиж байгаа

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. -Өргөдөл /хорооны Засаг даргын цохолттой/
 2. -18 хүртэлх насны хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээ, эцэг /эх/, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
 3. -Үрчлэн авсан эсвэл асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчээр тогтоосон тухай дүүргийн Засаг даргын захирамж, тэдгээрийн хуулбар
 4. -Эцэг /эх/-ийн нас барсны гэрчилгээ
 5. -Хорооны Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлын шийдвэр
 6. -2 хувь зураг

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

Жилдээ

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

 

Нэг цэгийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтнүүд Ч.Амартүвшин

Ц.Энхцэцэг

Х.Цэрмаа

Ч.Сарантуяа

А.Цэрэнбадам

П.Цогзолмаа

324800

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. -Өргөдөл /хорооны Засаг даргын цохолттой/
 2. -Асруулагчийн төрсний гэрчилгээ, хуулбарын хамт
 3. -Асрагчийн иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
 4. -Эцэг /эх/ нь иргэний эрх зүйн чадамжгүй гэж тооцогдсон, эрх зүйн чадамжаа түр хасуулсан, эцэг /эх/ байх эрхээ хязгаарлуулсан, хасуулсан, хорих газар ял эдэлж байгаа бол шүүхийн шийдвэр
 5. -Эцэг /эх/ нь эмнэлэгт 3 сараас дээш хугацаагаар эмчлүүлж байгаа бол эмнэлгийн ерөнхий эмчийн тодорхойлолт
 6. -Хүчирхийллийн улмаас хамгаалалт шаардлагатай бол цагдаагийн байгуулагын тодорхойлолт
 7. -Хорооны Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлын шийдвэр
 8. -2 хувь зураг

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

Жилдээ

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

 

Нэг цэгийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтнүүд Ч.Амартүвшин

Ц.Энхцэцэг

Х.Цэрмаа

Ч.Сарантуяа

А.Цэрэнбадам

П.Цогзолмаа

324800

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. -Өргөдөл /хорооны Засаг даргын цохолттой/
 2. -Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
 3. -Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн тодорхойлолт
 4. -2 хувь зураг

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

Жилдээ

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

 

Нэг цэгийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтнүүд Ч.Амартүвшин

Ц.Энхцэцэг

Х.Цэрмаа

Ч.Сарантуяа

А.Цэрэнбадам

П.Цогзолмаа

324800
 • Facebook