Үйл ажиллагаандаа удирдлага болгодог хуулиуд

 

 1. МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ
 2. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ
 3. ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ
 4. АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ
 5. АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТУХАЙ
 6. АВТОТЭЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
 7. МАЛЫН УДМЫН САН, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ
 8. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ
 9. ЖИЖИГ, ДУНД YЙЛДВЭРИЙН ТУХАЙ
 10. АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ
 11. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ
 12. САДАР САМУУН ЯВДАЛТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ
 13.  СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ
 14. БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ
 15. БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ
 16. СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ
 17. ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ
 18. ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ
 19. ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ
 20. АХМАД НАСТНЫ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
 21. НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
 22. ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ
 23. ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ТУХАЙ
 24. СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ
 25.  СОЁЛЫН ТУХАЙ
 26. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
 27. ТӨСВИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
 28. ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ
 29. ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ
 30. АУДИТЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
 31. ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ
 32. БАНКНЫ ТУХАЙ (Шинэчилсэн найруулга)
 33. ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ
 34. НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ
 35. МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ
 36. МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ
 37. ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ /шинэчилсэн найруулга/
 38. ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ
 39. МОНГОЛ УЛСЫН БАТЛАН ХАМГААЛАХ ТУХАЙ (Шинэчилсэн найруулга)
 40. ЦЭРГИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ
 41. ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ
 42. ГАЗРЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
 43.  ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ
 44. ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ
 • Facebook