ХАРИУЦЛАГЫН ГЭРЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛЛАА
Соёл урлаг, үзвэр үйлчилгээ, олон нийтийн арга хэмжээг 2021 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн заал, танхимд 50 хүртэлх хувийн дүүргэлттэйгээр үйл ажиллагаа зохион байгуулах болсонтой холбогдуулан дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйлчилгээ эрхэлдэг 73 иргэн, хуулийн этгээд, аж ахуй нэгж байгууллагатай холбогдох хууль тогтоомжийг үндэслэн, харилцан тохиролцож 2021 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдөр хариуцлагын гэрээг шинэчлэн байгууллаа.
ХҮНС, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС