ДОТООД АУДИТЫН ТУХАЙ ТОГТООЛ, ЖУРМЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАНИЛЦУУЛГА ХИЙВ

Дүүргийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Дотоод аудитын алба хамтран төсөвт байгууллагуудын нягтлан бодогч нарын зөвлөлдөх уулзалтыг 4-р сарын 27-нд зохион байгуулж, санхүү, бүртгэлийн 60 орчим ажилтан хамрагдсан.

Энэ үеэр дүүргийн Дотоодын аудитын албаны дарга Ц.Жаргалтай, дотоод аудитор Ц.Даваасүрэн нар Төсвийн тухай хууль, Шилэн дансны хууль, Дотоод аудитьн тухай холбогдох тогтоол, журмуудын талаар дэлгэрэнгүй танилцуулга хийв.

Мөн “Дотоод аудит, ашиг сонирхлын зөрчил, авлига”-ын тухай гарын авлага , Шилэн дансны нэгдсэн санд тавигдах мэдээллийн хуваарийг сургалтад оролцсон санхүү, бүртгэлийн ажилтан, нягтлан бодогчдод тараасан байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

  • Facebook