Монгол улсын “Газрын тухай” хуулийн дагуу Чингэлтэй дүүргийн 2015 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төслийг Нийслэлийн хот байгуулалтын болон Газар зохион байгуулалтын Ерөнхий төлөвлөгөө, Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын 2012-2016 оны сонгуулийн бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, мөн яамдын сайд нартай хамтран ажиллахаар байгуулсан санамж бичиг, Нийслэл, дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилт нийслэл хотыг хөгжүүлэх бодлогын тулгуур бичиг баримттай уялдуулан боловсрууллаа.

Төлөвлөгөөний төслийг боловсруулахдаа Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчид,дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, холбогдох газар, хэлтсүүд болон хороодын Засаг дарга, оршин суугчдын саналыг авч тусгасан болно.

Дүүргийн 2015 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөлд нийт 63 төрлийн ажлыг 7 бүлэгт хамруулан хэрэгжүүлэхээр төлөвлөлөө. Үүнд:

Нэгдүгээр бүлэг. Газрын менежментийг хэрэгжүүлэх талаар

 • 1 Хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох чиглэлээр хийх ажлууд /4 ажил/
 • 2 Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр хийх ажлууд /6 ажил/
 • 3 Газар өмчлөлийн чиглэлээр хийх ажлууд /2 ажил/
 • 4 Газар ашиглалт, бүртгэлийн талаар /4 ажил/
 • 5 Газрын харилцааны зөрчил маргааныг шийдвэрлэж, газар чөлөөлөх талаар /3 ажил/
 • 6 Газрын татвар, төлбөр, үнэлгээний чиглэлээр хийх ажлууд /3 ажил/

Хоёрдугаар бүлэг. Өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах газрын байршил, хэмжээ

 • Иргэний гэр бүлийн хэрэгцээнд одоо эзэмшиж байгаа газрыг өмчлүүлэх /13 байршил/
 • Зуслангийн зориулалтаар одоо эзэмшиж байгаа газрыг өмчлүүлэх /1 байршил /
 • Иргэний ахуйн зориулалтаар газар эзэмших, ашиглуулах талаар /14 байршил /

Гуравдугаар бүлэг. Эзэмшүүлэх, ашиглуулах газрын байршил, хэмжээ, зориулалт

 • Дахин төлөвлөлт хийж, шинэчлэх зураг төсөл боловсруулах гэр хороолол /3 байршилд 10.0 га/
 • Цэцэрлэгт хүрээлэн, бичил цэцэрлэг байгуулах / 2 байршилд 2.05 га/
 • Төрийн болон төсөвт байгууллагын зайлшгүй хэрэгцээнд зориулан / байршилд га/
 • Дэд бүтэц, нийтийн үйлчилгээний зориулалтаар /5 байршилд 3.14 га/
 • Инженерийн дэд бүтцийн барилга байгууламжийн зориулалтаар /1 байршилд 536 м/

Дөрөвдүгээр бүлэг. Авто замын барилга, байгууламжийн талаар

 • 1 Шинээр баригдах авто зам, замын байгууламж /1 байршилд 2 га/
 • 2 Хотын авто замын сүлжээг сайжруулж, түгжрэлийг бууруулах чиглэлээр /1 байршилд 58.4 м/

Тавдугаар бүлэг. Нөхөн олговор олгох газрын байршил, хэмжээ, зардал

                     5.1   Сургууль, цэцэрлэг барих зориулалтаар газрыг чөлөөлөхөд оролцох /Тус дүүргийн хэмжээнд шинээр барилга барих газрын нөөц

байхгүй тул иргэдийн өмчилсөн газрыг нөхөх олговортой эргүүлэн авах журмаар оролцож ажиллана./

        

           Зургадугаар бүлэг. Газрын элэгдэл, эвдрэл, доройтлоос хамгаалах, нөхөн сэргээх газрын байршил, хэмжээ

                    6.1 Зуслангийн ногоон бүсэд ( Чингэлтэй хайрхан уулыг ойжуулах)

         Долоодугаар бүлэг. Газрын төлбөрийн талаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

7.1 Иргэний ахуйн зориулалтаар эзэмшиж, ашиглаж байгаа 4503 м2 газраас 29723513 мянган төгрөг

7.2 Төсөвт байгууллагын эзэмшил 67680 м2 газраас 3079780 мянган төгрөг

 

7.3 Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээний зориулалтийн 190888 м2 газраас 30686862 мянган төгрөг

 

7.4 Аж ахуйн үйл ажиллагааны зориулалтийн 1277068 м2 газраас 98315864 мянган төгрөгийг

тус тус төсөвт төвлөрүүлэн оруулах ажлыг хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөлөө

Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

2014 оны 12 дугаар сарын … -ний өдрийн

……. дугаар тогтоолын хавсралт

 

 

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 2015 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хүснэгт-1

д/д Хэрэгжүүлэх ажил Санал ирүүлсэн байгууллага Хугацаа  

Төлөвлөгөөнд тусгах үндэслэл болон

санал ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага

0 1 2 3 4
Нэг. Хууль эрх зүйн хүрээнд хийх ажлууд
1. Газрын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох талаар газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай нягт хамтран ажиллаж, зарим эрх зүйн баримт бичигт өөрчлөлт оруулах, шинэчлэх талаар санал өгч оролцох ЧДӨГХА I-IV улиралд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр
2. Төрийн өмчийн газрыг хамгаалах, нөхөн сэргээх, улсын бүртгэлд бүртгэх, мэдээллийн санд оруулах, тэмдэгжүүлэх менежментийг сайжруулах ЧДӨГХА I-IV улиралд Дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба
3. Иргэдийн оролцоотойгоор газар чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулах хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох санал боловсруулах, эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэх ЧДӨГХА I, II улиралд Дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба
4. Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний газар ашиглалтын бүсчлэлийн дагуу газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, хуулийн этгээдийн газрын зориулалтыг өөрчлөн шинэчлэх ажлыг хэрэгжүүлж эхлүүлэх НЕТГ I-IV улиралд “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага”-ын баримт бичиг
                   Хоёр. Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр хийх ажлууд
5. Орон сууцны хороолол доторх төмөр, тоосгон гаражуудыг цэгцлэн газар ашиглалтыг сайжруулж, орчны тохижилт бүхий нэгдсэн гараж, хотын төвийн төвлөрсөн хэсэгт авто зогсоол байгуулах ажлыг оршин суугчид болон гараж, авто зогсоол ашиглагч иргэн, хуулийн этгээдийн оролцоо, дэмжлэгтэйгээр хийж эхлүүлэх ДӨГХА II, III

улиралд

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр
6. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт улс, нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар баригдах барилга байгууламж, авто зам, инженерийн шугам сүлжээний газрыг чөлөөлөх, үүнд шаардагдах нөхөн олговрыг тооцон тухай бүр шийдвэрлэн ажиллах ДӨГХА II, III улиралд НИТХ-ын 2013 оны 9/35 дугаар тогтоол, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Нийслэлийн Засаг даргатай байгуулсан хамтран ажиллах санамж бичиг
7. Гэр хорооллыг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдтэй уялдуулан иргэдийн оролцоотой газар шинэчлэн зохион байгуулах ажлыг үргэлжлүүлэн, загвар төслийг газар дээр нь хэрэгжүүлж байгаа байдлыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлээр сурталчлан төр захиргааны болон олон нийтийн байгууллага, иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч хамтран ажиллах  

ДӨГХА

 

I-IV улиралд

НӨХГ
8. Хотын төвд унадаг дугуйтай болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг саадгүй нэвтрэх боломжийг судлах, тэдэнд зориулсан зам, талбай, орц гарцын талаар санал боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах  

ДӨГХА

 

I-IV улиралд

Дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр
9. Зуслангийн газрыг өмчлүүлэх бэлтгэл ажлын хүрээнд батлагдсан Хэсэгчилсэн Ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу өмчлүүлэх боломжтой газруудын судалгааг нарийвчлан гаргаж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах      ДӨГХА I-IV улиралд Дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба
10. Дүүргийн Газрын кадастрын зургийн мэдээллийн санд зуслангийн Ерөнхий төлөвлөгөө болон шинээр баригдахаар төлөвлөсөн дэд бүтэц, инженерийн шугам сүлжээний трассын зургийг оруулж, зурган мэдээллийг сайжруулах ДӨГХА II, III улиралд Дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба
     Гурав. Газар өмчлөлийн чиглэлээр хийх ажлууд
11. Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар эзэмшиж байгаа газрыг өмчлүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулах НӨХГ, ДӨГХА Жилдээ Монгол Улсын “Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай “ хууль
12. Зуслангийн газар эзэмшиж буй иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар   газар өмчлүүлж эхлэх НӨХГ,ДӨГХА НИТХ-ын 2012 оны 25 дугаар тогтоол, НЗД-ын 2013 оны А/624 дүгээр захирамж
                       Дөрөв. Газар ашиглалт, бүртгэлийн чиглэлээр хийх ажлууд
13. Газар эзэмших, ашиглах эрх нь дүүргийн Засаг даргын захирамжаар баталгаажсан эдэлбэр газрын хил заагийг зурагт бүрэн оруулж, газрын улсын бүртгэлтэй уялдуулан газар ашиглалтын жижүүрийн зургийг тогтмол хөтлөн явуулах, нийслэлийн газрын нэгдмэл сангийн балансыг ангилал тус бүрээр гарган тайлагнах ДӨГХА Жилдээ Газрын тухай хууль,дүүргийн Засаг даргын   мөрийн хөтөлбөр
14. Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хугацааг сунгах, нэр шилжүүлэх, газар ашиглалтын зориулалт, талбайн хэмжээг өөрчлөх хүсэлтийг хүлээн авч шуурхай шийдвэрлэхийн зэрэгцээ кадастрын зураггүй болон төлбөрийн зөрүүтэй, хугацаа дууссан гэрээтэй харилцагчдын зөрчлийг арилгуулах ДӨГХА Жилдээ Газрын тухай хууль,дүүргийн Засаг даргын   мөрийн хөтөлбөр
15. Газрын мэдээллийн сан дахь кадастрын зургийн мэдээллийг нарийвчлан хянан шалгаж, газрын давхардлыг арилгах ажлыг зохион байгуулах НӨХГ, ДӨГХА I, II улиралд НИТХ-ын 2012 оны 3/10 тогтоол, НЗД-ын 2012 оны А/644 дүгээр захирамж
16. Газар дээрээ олон жил суурьшсан боловч газрын эрх зүйн баримт бичиггүй иргэн, айл өрхийн судалгааг гаргаж улсын бүртгэлд бүртгэн гэрчилгээжүүлэх ажлыг зохион байгуулах ДӨГХА Жилдээ ДӨГХА, Хорооны Засаг дарга нартай хамтран хэрэгжүүлэх
                                                           Тав. Газрын харилцааны зөрчил, маргааныг шийдвэрлэж, газар чөлөөлөх талаар
17. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт шинээр барих, өргөтгөх, засварлах автозам, инженерийн байгууламжийн трасст зөвшөөрөлгүйгээр барьсан барилга, хашаа, объектийг чөлөөлөх ажилд холбогдох албад хэлтэстэй хамтран ажиллах НӨХГ, ДӨГХА I-III улирал НЗД бөгөөд УБ хотын захирагчийн 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, БХБ-ын сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчтай байгуулсан хамтран ажиллах санамж бичиг
18. Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага газар эзэмших, ашиглах талаар гэрээгээр хүлээсэн үүргээ үл биелүүлэн бусдын эрх ашгийг хохироосон, нийтийн эзэмшлийн зам, талбайд зөвшөөрөлгүй барилга байгууламж барьсан, барихыг завдсан тохиолдолд газар чөлөөлөн зөрчил арилгах ажлыг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулан хэрэгжүүлэх. НӨХГ, ДӨГХА I-III улирал Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, НИТХ-ын 2012 оны 3/10 дугаар тогтоол, НЗД-ын 2012 оны А/644 дүгээр захирамж
19. Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг сайжруулах зорилгоор нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай руу оруулан эзэмшиж,ашиглаж,өмчилж байгаа газрын хэмжээг зөвшөөрөлгүй сунгаж хашаа барьсан иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын судалгааг гаргаж “Хашаа” арга хэмжээний хүрээнд цэгцлэх ДӨГХА I-III улирал ДӨГХА, иргэдийн хүсэлт, хорооны Засаг даргын ажлын албатай
Зургаа. Газрын татвар, төлбөр, үнэлгээний чиглэлээр хийх ажлууд
20. Нийслэлийн төсвийг бүрдүүлэхэд газрын төлбөрөөс оруулах орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх талаар идэвх санаачлага гарган ажиллаж шинээр тогтоосон үнэлгээний бүсчлэлийн дагуу шаардагдах гэрээнүүдийг шинэчлэх, шинээр байгуулсан гэрээг бүртгэн тайланд тусгах болон нийтийн эзэмшлийн газарт байрлан үйл ажиллагаа явуулж байгаа газруудаас төлбөр авах, гэрээгээр хүлээсэн үүргийн биелэлтийг тухай бүр дүгнэн хүү, торгуулийг тооцох зэргээр төлбөрийн баазыг нэмэгдүүлж ажиллах ДӨГХА I-IV улиралд ДӨГХА, НӨХГ
21. Газар эзэмшиж, ашиглаж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага хуулийн этгээдийн эрхийн хугацаа сунгагдсан, нэр шилжсэн, зориулалт, талбайн хэмжээ өөрчлөгдсөн зэргээр эрх зүйн баримт бичигт өөрчлөлт орсон гэрээ бүрийг хүлээн авч төлбөрийг нягтлан шалгаж барагдуулах ажлыг шуурхай зохион байгуулж хэрэгжүүлэх ДӨГХА I-IV улиралд ДӨГХА, НӨХГ
22. Хотын Ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй байршилд байгаа түр байгууламжуудаас газар ашигласны төлбөрийг батлагдсан үнэлгээний дагуу төсөвт хуримтлуулах ажлыг зохион байгуулах ДӨГХА I-IV улиралд ДӨГХА,НӨХГ

 

         Хоёр. Өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах газрын байршил, хэмжээ                                                                            Хүснэгт-2

 

д/д

Дүүрэг Хорооны дугаар Байршил Иргэдийн тоо Газрын хэмжээ /га/ Зориулалт Хэрэгжүүлэх хугацаа Хариуцан хэрэгжүүлэх байгууллага
0 1 2 3 4 5 6 7 8
2.1  Иргэний гэр бүлийн хэрэгцээнд одоо эзэмшиж байгаа газрыг өмчлүүлэх
Чингэлтэй 7-р хороо Хувьсгалчдын Г-ийн орчим 40 2.0 Гэр бүлийн хэрэгцээнд Жилдээ НӨХГА, ДӨГХА
7-р хороо Хувьсгалчдын В-ийн орчим 25 1.25
9-р хороо Дэнжийн гудамж орчим 15 0.75
9-р хороо Усан сангийн гудамж орчим 20 1.0
12-р хороо Булагийн 17-19-р гудамж орчим 35 2.45
12-р хороо Гахайн байр орчим 20 1.4
16-р хороо Согоотын 77-р гудамж орчим 28 1.8
16-р хороо Согоотын 59-р гудамж орчим 20 1.5
17-р хороо Сурагчийн 9-р гудамж 2 19 1.33
17-р хороо Сурагчийн 9-р гудамж 3 27 1.89
17-р хороо Сурагчийн 9-р гудамж 4 31 2.17
19-р хороо Доод салхит, дээд салхит, Тахилт 75 4.5
19-р хороо Яргайтын зуслан 180 90
Дүн 535 112.4 га
НИЙТ ДҮН 535 112.4
2.2  Иргэний ахуйн зориулалтаар газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах талаар
1. Чингэлтэй 7-р хороо Хувсгалчидын А-Г гудамж 31 2.2 Иргэний ахуйн Жилдээ ДӨГХА
2. 9-р хороо Усан усан сангийн 57 3.9 Иргэний ахуйн Жилдээ НӨХГА, ДӨГХА
3. 10-р хороо Дэнж, Чингэлтэй 30 2.1 Иргэний ахуйн Жилдээ ДӨГХА
4. 11-р хороо Нуурын 1-35 гудамж 20 1.0 Иргэний ахуйн Жилдээ ДӨГХА
5. 12-р хороо Булагийн 19-20 гудамж 40 2.8 Иргэний ахуйн Жилдээ ДӨГХА
6. 16-р хороо Согоотын гудамж 30 2.1 Иргэний ахуйн Жилдээ ДӨГХА
7. 17-р хороо Чингэлтэйн,Баянхайрхан,

Зүрх уул, Сурагч

40 2.8 Иргэний ахуйн Жилдээ ДӨГХА
8. 18-р хороо Яргайт, Хандгайт 6 3.5 Иргэний ахуйн Жилдээ ДӨГХА
9. 19-р хороо Тахилт, Доод салхит, Дээд салхит 18 1.2 Иргэний ахуйн жилдээ ДӨГХА
10. 17-р хороо Чингэлтэйн зуслан 30 2.1 Зуслан Жилдээ ДӨГХА
11. 19-р хороо Ар согоот, Шадивлан 40 2.8 Зуслан Жилдээ ДӨГХА
12. 19-р хороо Зуун мод, Яргайт, Яргайтын богино 30 2.1 Зуслан Жилдээ ДӨГХА
13. 19-р хороо Жигжид, Гүнт 40 2.8 Зуслан Жилдээ ДӨГХА
14. 19-р хороо Майхан толгой, Ойн булаг 10 0.7 Зуслан Жилдээ ДӨГХА
Дүн 422 32.1
НИЙТ ДҮН 422 32.1га

 

 

 

       Гурав. Эзэмшүүлэх, ашиглуулах газрын байршил, хэмжээ, зориулалт                                                                                              Хүснэгт-3

д/д Газар ашиглалтын бүс              /Дүүрэг, хороо/ Эзэмшүүлж, ашиглуулах хэлбэр Эзэмшүүлэх, ашиглуулах газрын байршил Зориулалт  

Газрын хэмжээ

/га/, /км/

 

 

 

 

 

Хэрэгжүүлэх байгууллага

 

 

 

 

Хугацаа

Санал ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага

 

Дуудлага худалдаагаар Төсөл сонгон шалгаруулалтаар Төсөвт байгуулагын зайлшгүй хэрэгцээнд
                                                                                         3.1.1 . Газар шинэчлэн зохион байгуулалт, дахин төлөвлөлтийн зураг төсөл боловсруулах
1.       Чингэлтэй дүүрэг 7-р хороо = = = Хөтөл ХЕТ боловсруулж, эмх замбараагүй буусан айлуудыг цэгцлэх 2.0 ЧДӨГХА I-IY улиралд Хорооны Засаг дарга
2.       Чингэлтэй дүүрэг 10-р хороо = = = Дэнжийн 33-42-р гудамж 2.0
3.       Чингэлтэй дүүрэг 14-р хороо = = = Хайлаастын 21-24-р гудамж 6.0
Дүн 10.0га
3.1.2. Цэцэрлэгт хүрээлэн, бичил цэцэрлэг байгуулах
1 Чингэлтэй дүүргийн 10-р хороо  

=

 

=

 

=

Гэр хороолол Бичил цэцэрлэг бүхий тоглоомын талбай 0.05 ЧДӨГХА I-IY улиралд Захирагчийн ажлын алба
2. Чингэлтэй дүүрэг

5-р хороо

= = = Тасганы овоо Хөшөөт цогцолбор бүхий цэцэрлэгт хүрээлэнд 2.0
Дүн 2.05га
             3.2 Төрийн болон төсөвт байгууллагын зайлшгүй хэрэгцээнд
                                                                                       3.2.1   Газрын байршлыг тогтоож барьж байгуулах барилга, байгууламж
1 Чингэлтэй дүүрэг 19-р хороо Дээд Дээд салхит Хүүхдийн тоглоомын талбай 0.035  

 

ЧДӨГХА

 

 

Жилдээ

 

 

Хорооны Засаг дарга

2 Чингэлтэй дүүрэг 19-р хороо Тахилт Хүүхдийн тоглоомын талбай 0.035
3 Чингэлтэй дүүрэг 12-р хороо Булгийн 20 Цэцэрлэг 0.053
4 Чингэлтэй дүүрэг 12-р хороо Булгийн 19 Хүүхдийн тоглоомын талбай 0.035
Дүн 1.4 га
                         Дэд бүтэц, нийгмийн үйлчилгээний болон олон нийтийн барилга барих зориулалтаар
1.       Чингэлтэй дүүрэг 7-р хороо + Автобусны хуучин эцэс Нийтийн бие засах газар 0.01 ЗАА, НХОГ I-IY улиралд ЗАА, НХОГ
2.       Чингэлтэй дүүрэг 12-р хороо + Булгийн 20-р гудамжны 1110г тоотын баруун талд Халуун усны барилга 0.04 ЗАА, НХОГ I-IY улиралд ЗАА,НХОГ
3.       Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо + Согоотын 50-р гудамжны 597 г тоотын урд талд Халуун усны барилга 0.04 ЗАА, НХОГ I-IY улиралд ЗАА,НХОГ
4.       Чингэлтэй дүүрэг 18-р хороо + Яргайтын гудамж Халуун усны барилга 0.05 ЗАА, НХОГ I-IY улиралд ЗАА, НХОГ
5.       Чингэлтэй дүүрэг

16-р хороо

+ Хайлаастын эцэс Цанын бааз 3.0 ЗАА, НХОГ I-IY улиралд ЗАА, НХОГ
Дүн 3.14 га
3.2.3 Инженерийн дэд бүтцийн барилга байгууламжийн зориулалтаар
1. Чингэлтэй дүүрэг 5-р хороо + Гэсэр сүмийн баруун талд Үерийн далангийн шинэчлэл 535 м ЗАА I-IY улиралд ЗАА
Дүн 535 м

                                            

                                           

                                 Дөрөв. Авто замын барилга, байгууламжийн талаар                                                                                                             Хүснэгт-4

д/д Дүүрэг, хорооны дугаар Байршил            Хэмжээ Зориулалт Хамтран хэрэгжүүлэх байгууллага Хугацаа Санал ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага
Урт /м/ Өргөн /м/ Талбай /га/
4.1.1       Шинээр баригдах авто зам, замын байгууламж
1. Чингэлтэй дүүргийн

19-р хороо

Cалхитын 2 км авто зам 2.0 км 60 12.0 Асфальтан зам  

НАЗГ

I-IY улирал НАЗГ
Дүн 2,0 км 60 12,0 га        
                                                                  4.1.2 Хотын авто замын сүлжээг сайжруулж, түгжрэлийг бууруулах чиглэлээр хийх ажил
1. Чингэлтэй дүүргийн

5-р хороо

Хаан банкны зүүн хойд талаас 2а байрны урд хэсэг хүртэл 58.4 м Асфальтан зам НЕТГ, НАЗГ I-IY улирал НАЗГ
Дүн 58,4 м      

                                                      

   Тав. Нөхөх олговор олгох газрын байршил, хэмжээ, зардал                                                                                                     Хүснэгт-5

 

 

д/д

 

Дүүргийн нэр, хорооны дугаар

 

 

Хэрэгжүүлэх төсөл,

арга хэмжээ

Газрын

хэмжээ /га/

 

 

Нөхөх олговрын хэмжээ /сая.төг/

Хэрэгжүүлэх

хугацаа

Хамтран

хэрэгжүүлэх байгууллага

 

 

 

Тайлбар

 

5.1.1       Сургууль, цэцэрлэг барих газрыг чөлөөлөхөд
1.

                    

                             Зургаа. Газрын элэгдэл, эвдрэл, доройтлоос хамгаалах, нөхөн сэргээх газрын байршил, хэмжээ                    

                                                                                                                                                                                                                                                             Хүснэгт-6

д/д Дүүргийн нэр Байршил Газрын нэгдмэл сангийн ангилал Газрын хэмжээ

/га/

Хийгдэх ажил Нөхөн сэргээлт хийх хөрөнгийн хэмжээ /сая.төг/ Хэрэг-жүүлэх хугацаа Хамтран хэрэг-жүүлэх байгуул-лага Зохион байгуулж, гүйцэт-гэлийг тайлагнах байгуул-лага Санал ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага

 

1. Чингэлтэй 19-р хороо Ойн сан 5.0 Мод тарих, цэцэрлэгт хүрээлэн II, III улирал ЧДЗДТГ ЧД
2. Чингэлтэй 12-р хороо Ойн сан 0.28 Мод тарих, цэцэрлэгт хүрээлэн II, III улирал ЧД-ӨГХА ЧДЗДТГ ЧД-ийн 12-р хороо
Дүн 5.0 га      

 

                             Долоо. Газрын төлбөрийн талаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээ                                                                                                  Хүснэгт-7

д/д Дүүргийн нэр Зориулалт /нэгж талбар бүрийг зориулалтаар нь ангилна/ Газрын хэмжээ /м2/  

2 газарт ноогдуулах төлбөрийн хэмжээ

Татвар тооцох хугацаа Нийт төвлөрүүлэх төлбөрийн хэмжээ /мян. Төг/ Хариуцах байгууллага Санал ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага
1. Чингэлтэй дүүрэг Иргэний ахуйн зориулалтаар эзэмшиж, ашиглаж байгаа газар 4503 4.4 Жил 29723513 ДӨГХА НӨХГын

Газрын үнэлгээ,

төлбөрийн хэлтэс

2. Төсөвт байгууллага 67680 88 Жил 3079780
3. Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээ 190888 440 Жил 30686862
4. Аж ахуйн үйл ажиллагаа 1277068 132 жил 98315864
Дүн 1540139 жил 161806019 мян.төг  

 

 

 

 

 

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ӨМЧ, ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ АЛБА

 

Leave a Reply

 • Facebook