2015 оны 05 сарын 12 өдөр Дугаар А/251 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай

Leave a Reply

  • Facebook