2015 оны 05 сарын 12 өдөр Дугаар А/252 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

Leave a Reply

  • Facebook