2015 оны 05 сарын 19 өдөр Дугаар А/263 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

Leave a Reply

  • Facebook