2015 оны 05 сарын 19 өдөр Дугаар А/265 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэх тухай

Leave a Reply

  • Facebook