2015 оны 05 сарын 20 өдөр Дугаар А/270 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэх тухай

Leave a Reply

  • Facebook