ДҮҮРГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2016 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХОРООДООС ИРҮҮЛСЭН УРЬДЧИЛСАН ЖАГСААЛТ

Leave a Reply

  • Facebook