Нийгмийн хэлтэс

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

Монгол улсын Нийслэлийн засаг даргын 2000 оны А/423 дугаар захирамж, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс зохион байгуулагдан ажиллаж байна.
Дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан асуудлыг хэрэгжүүлэхэд Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Гэгээрэл Хөгжил төв, хороодын нийгмийн ажилтнууд, ЕБС, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгчид, ЭМНэгдэл, өрхийн эмч нарыг өдөр тутмын удилдлагаар ханган, дүүргийн ЗДТГ-ын дэргэдэх ЭМН, Халамж үйлчилгээний төв, Биеийн тамир спортын төв, Хөдөлмөрийн алба, Сургалт үйлдвэрлэлийн хамтарч ажиллаж ирлээ.

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс нь 2001-2002 онд Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд хэлтсээс зохих ажлыг чиглүүлж дараах, хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй ажиллаа.Үүнд:

– Дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр
– Боловсрол 2001-2004 хөтөлбөр
– Өрхийн амьжиргааны чадавхийг дэмжих хөтөлбөр
– Жил, улирлын төлөвлөгөө
– Дүүргийн 10-н жилийн ой болон бусад ой угтсан ажлын төлөвлөгөө
– НИТХТ-ийн 51-р тогтоолыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө
– Үндэсний спортыг их наадмыг зохион байгуулан явуулах төлөвлөгөө
– Нийслэлмйн Засаг даргын 51-р захирамжийг хэрэгжүүлэх ажил
– Бусад хууль, тогтоол, журам, хөтөлбөрүүдийг төлөвлөгөөндөө тусган, биелэлтийг тооцон ажиллаж ирлээ.

Нийгмийн бодлогын чиглэлээр Монгол Улсын Засгийн газар,Нийслэл дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрүүд, 2001-2002 оны нийгэм эдийн засгийн зорилтод тусгагдсан асуудлуудыг салбар бүрээр, зорилт, чиглэлийн хамт нэгтгэж, хэлтсийн болон нийгмийн ажилтан нарт гарын авлага болгон өгсөн ба эдгээрийг хэрэгжүүлэн биелэлтийг нь тооцоход ач холбогдолтой боллоо.

Despite its snubbing by apple, pandora is https://spying.ninja/ no stranger to automotive technology

Leave a Reply

  • Facebook