ТЕНДЕРИЙН УРИЛГЫН ЗАЛРУУЛГА

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас 2013 оны 10 сарын 30-ны өдөр зарласан Хороодын иргэний танхимын тоног төхөөрөмж худалдан авах ЧД-13/40 ХТТН, Хороодын иргэний танхимын тавилга хэрэгсэл худалдан авах ЧД-13/39 ХТНА дугаар бүхий тендерүүдийн урилгад дурдсан мэдээллийг дараах байдлаар залруулж байна. Үүнд:

-Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.

-Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ тухайн тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувьтай тэнцүү ба түүнээс дээш,

-Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан ирүүлэх,

Санал болгож буй тендерийн үнийн 2 хувтай тэнцэх тендерийн баталгаа тендерийн хамт ирүүлнэ.

Гадаадын этгээд тендерт оролцох эрхгүй,

Монгол улсын гарал үүсэлтэй бараанд давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй.

Хороодын иргэний танхимын тоног төхөөрөмж худалдан авах ЧД-13/40 ХТТН дугаар бүхий тендерийн “Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа: 2013 оны 11-р сарын 29-ний өдрийн 13 цаг 00   минутаас өмнө,Тендерийн нээлт 2013 оны 11 сарын 29-ний өдрийн 13 цаг 30 минут”.

Leave a Reply

  • Facebook