2015 оны 06 сарын 26 өдөр Дугаар А/358 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэх тухай

Leave a Reply

  • Facebook