2015 оны 06 сарын 26 өдөр Дугаар А/354 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

Leave a Reply

  • Facebook