ДҮҮРГИЙН “НЭГ ЦОНХНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ”-ГЭЭР 7 ДУГААР САРД 36204 ИРГЭН ҮЙЛЧЛҮҮЛЖЭЭ

07 дугаар сарын байдлаар 19 хороо болон дүүргийн “Нэг цонхны үйлчилгээ”-гээр 36204 иргэн үйлчлүүлж 35882 санал, хүсэлт хүлээн авч, 35861асуудлыг шийдвэрлэсэн байна.

Нийт өссөн дүнгээр 19 хороо болон дүүргийн “Нэг цонхны үйлчилгээ”-гээр 187386 иргэн үйлчлүүлж 183416 асуудлыг шийдвэрлэжээ. .

Дүүргийн Засаг даргын “Нэг цонхны үйлчилгээнд ажиллах хэлтэс, албадын хуваарь батлах тухай” А/17 тоот захирамж 1 дүгээр сарын 27-ны өдөр батлагдсан. Засаг даргын захирамжийн дагуу хэлтэс, албадын мэргэжилтнүүд хороод дээр очиж, иргэдэд мэдээлэл өгч, санал, хүсэлтийг нь хүлээн авч шийдвэрлэж, хэрэгжилтийг сар бүрээр гаргаж, үр дүнг нь тооцон ажиллаж байна.

Leave a Reply

  • Facebook