ДҮҮРГИЙН АРХИВТ ШИНЭЭР ӨРГӨТГӨЛ ХИЙЛЭЭ

IMG_2458

Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/172 дугаар захирамжийн хавсралтаар батлагдсан “Байгууллагын архивын үйл ажиллагаанд тавигдах нийтлэг шаардлага, хадгалалтын горимыг тогтоож мөрдүүлэх журам” –ын 3, 6 дугаар зүйл заалтад дурдсан шаардлагыг хангасан өрөө, тасалгаа тохижуулж, хадгаламжийн сангийн багтаамжийг нэмэгдүүлсэн өргөтгөл хийлгэж 500-1000 хадгаламжийн нэгж багтаах тавиуртай өрөөг гаргав.

IMG_2459

IMG_2466

Leave a Reply

  • Facebook