ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХҮҮХДИЙН БҮРТГЭЛ 8 ДУГААР САРЫН 24-28-НД ҮРГЭЛЖИЛНЭ

IMG_2637

2015-2015 оны хичээлийн шинэ жил эхлэх дөхөж цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн бүртгэл 8 дугаар сарын 24-28-ны өдрүүдэд үргэлжилнэ. Чингэлтэй дүүргийн иргэд хүүхдүүдээ аль цэцэрлэгт өгөх хуваарийг гаргасан байна.

4 дүгээр цэцэрлэгт: 4 дүгээр хорооны 10, 11, 12, 12 а, 32, 34, 47 дугаар байр, 5 дугаар хорооны 2а, 3-8, 15-17 дугаар байр.

1 дүгээр цэцэрлэгт: 5 дугаар хорооны ТЕГ-5, М-100, Б/8, А/4, СБ-13, Мерлин-Монро, 6/А, Аризано, Матирикс, Натурал, Центр-34, БС-3/2, 2 дугаар хорооны 50.0-ийн 21,23,25 дугаар байр.

9 дүгээр цэцэрлэгт: 4 дүгээр хорооны138 14а, б, 15 а, б, 16 а, б, Хийморь цогцолбор А, Б, 2 дугаар хорооны 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 дугаар байр, БЗИ-25, ХАА-30, БХ-30, ТХ-З0, Төмөрчний гудамжны 6, 8 дугаар байр.

4 дүгээр хорооны 18 дугаар цэцэрлэгт ДК-95, 30а, 29, 41, 46, 54, 39, 20/5, Соёлын коллежийн байр, 2 дугаар хорооны 1, 9 дүгээр хэсэг.

19 дүгээр цэцэрлэгт: 3 дугаар хорооны бүх байр.

31 дүгээр цэцэрлэгт: 9 дүгээр хорооны 3-р хэсэг, 17-19 дүгээр гудамж, 4-7, 10 дугаар хэсэг, Дэнжийн 32-42 дугаар гудамж, 10 дугаар хорооны 20-23 дугаар гудамж

33 дугаар цэцэрлэгт: 1 дүгээр хорооны 1, 3, 5-10, 20, 23, 7/7, 7/4, 6/1, 5/5, 7/2, 2 хороо Сангийн яамны 20 дугаар байр, ҮХ-12 дугаар байр, 19а, б байр

37 дугаар цэцэрлэгт: 4 дүгээр хорооны 6а, б, 6/7, 8/2, 37, 9, 17, 21, 20, 19а, б байрууд, 8 дугаар хорооны 6, 7 дугаар хэсэг.

39 дүгээр цэцэрлэгт: 1 дүгээр хорооны 12-19, 26, 35-41, 45 дугаар байр.

43 дугаар цэцэрлэгт: 9 дүгээр хорооны 1-3 дугаар хэсгийн 1-18, 8, 9 дүгээр хэсгийн 33, 37, 40, 43, 45, 49, 56, 59, 61, 62, 64, 34, 38, 51, 46, 50, 71, 60 дугаар байр.

Зүүн Дэнжийн 1 дүгээр гудамж, 10 дугаар хэсгийн усан сангийн 1 дүгээр гудамж.

56 дугаар цэцэрлэгт: 13 дугаар хорооны 1-13 дугаар гудамж, 33-40 дүгээр гудамж.

70 дугаар цэцэрлэгт: Чингэлтэй дүүргийн 19 хорооны 24 цагийн цэцэрлэгт хамрагдах хүүхдүүд.

74 дүгээр цэцэрлэгт: 6 дугаар хорооны Б/т23, 31, 28, 40-45, 48, 49, 50-56, шинээр 67, 68, 60/3, 65, 58, 49, 49а, 68, 72, 33, 47, 33, 35, 67, 68 дугаар байрууд, 8 дугаар хорооны 3,5,8 дугаар хэсэг.

IMG_2640

83 дугаар цэцэрлэгт:15 дугаар хорооны 35-62, 16 дугаар хорооны 1-34,16 дугаар хорооны 40-90 дүгээр гудамж.

102 дугаар цэцэрлэгт: 15 дугаар хорооны 36-62, 16 дугаар хорооны 1-40 дүгээр гудамж, хамран сургах тойргоос орхигдсон хүүхэд, 62-73 дугаар гудамж.

103 дугаар цэцэрлэгт: 17 дугаар хорооны 3-9, 18 дугаар хорооны бүх хэсэг.

108 дугаар цэцэрлэгт: 6 хорооны ЗГ/16, 23-26, 30-31, 35, 61, Баярскийн 62, 40, 41, 62/1, 34, шинээг 66, 48, 57 дугаар байр. 60/1, 63, 63а, 56, 64 дүгээр байр. 5 дугаар хорооны 9, 9а, 11, 12, 18-22, 49/1, 49/2, 45, 47 дугаар байр, шинээр 34 дүгээр байр.

124 дүгээр цэцэрлэгт:10 дугаар хорооны бүх гудамж, 11 дүгээр хорооны 1-19 дүгээр гудамж.

126 дугаар цэцэрлэгт: 14 дүгээр хороо,

154 дүгээр цэцэрлэгт: 12 дугаар хороо

155 дугаар цэцэрлэгт: 19 дүгээр хорооны бүх хэсэг

173 дугаар цэцэрлэгт: 7 дугаар хорооны бүх гудамж, 8 дугаар хорооны 2, 4 дүгээр хэсэг.

174 дүгээр цэцэрлэгт: 17 дугаар хорооны 1, 2, 10-13 дугаар хэсэг.

IMG_2642

IMG_2643

 

Leave a Reply

  • Facebook