СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛЭГ /2013.11.30-ны байдлаар/

 

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ ГҮЙЦЭТГЭЛ
ХУВИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ 444,672.80 444,672.80
ЧИНХУР 25,666.50 25,666.50
МААМУУ НААШ ИР 62,762.90 62,762.90
ЗАКИРА ОД 86,392.90 86,392.90
САЙН ХӨРШ 12,114.50 12,114.50
БАСАРХАН 69,741.30 69,741.30
БЯЦХАН ЕРТӨНЦ 25,229.00 25,229.00
БӨНДӨӨЛХӨН 12,780.00 12,780.00
ЦЭЦЭНХҮҮ 17,735.00 17,735.00
ХҮҮХДИЙН ӨРГӨӨ 16,015.50 16,015.50
СОРОНЗ 19,447.80 19,447.80
ИХ ХАНД 34,245.80 34,245.80
ГЭРЭЛ 20,430.20 20,430.20
ХИШИГ-УНДРАМ 42,111.40 42,111.40

 

Leave a Reply

  • Facebook