2016 ОНД ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ШИЙДВЭРЭЭР ЗУНЫ ТҮР ХУДАЛДАА ГАРГАХ БАЙРШЛЫН ЖАГСААЛТ

Leave a Reply

  • Facebook