“ӨРХИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

16-2

Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, 16 дугаар хороо хамтран Дэлхийн Зөн Олон улсын байгууллагын “Хайлааст” ОНХХ-ийн санхүүжилтээр “Өрхийн бэлэн байдал” сургалт зохион байгуулжээ. Сургалтад хорооны 13 хэсгийн ахлагч, гудамжны 35 эргүүл хамрагдсан байна.

16 дугаар хороо

 16-3

 

 

Leave a Reply

  • Facebook