ДҮЙЦҮҮЛЭХ АЛБА ХААГЧДЫН СУРГАЛТ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

du-01

Дүүргийн Засаг даргын А/647 дугаар захирамжийн дагуу  цэргийн дүйцүүлэх алба хаагчдын гүйцэтгэх үүргийн мэдлэг, дадлагыг гүнзгийрүүлэх шатны сургалт явагдаж байна. Сургалтаар аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой осол, байгалийн болон нийтийг хамарсан гамшиг / ой хээрийн түймэр, усны үер, ган, зуд, цөлжилт, хүчтэй цасан шуурга, газар хөдлөлт, дэлбэрэлт, цацраг идэвхт болон хүчтэй хорт бодис алдах зэрэг/ -ын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, тэдгээрээс хүн ам, мал амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах, түүнтэй тэмцэх, аврах, хор уршгийг арилгах, хйошлуулшгүй сэргээн босгох ажилд оролцох бэлтгэлийн талаар онол, дадлагаар үргэлжлэх юм.

Цэргийн штаб

du-2

du-3

du-4

Leave a Reply

  • Facebook