ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД:

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт Захиргааны журмаар эд зүйлийг хураах, улсын орлого болгох, устгах, үнэлэх, худалдан борлуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хяналт тавих, хэрэгжилтийг хангах орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журам, орон тооны бус зөвлөлд туслах чиг үүрэг бүхий комиссын бүрэлдэхүүн, ажиллах журмын талаар хэлтэс, албадаас санал авч дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын А/720 тоот захирамжаар батлагдлаа. Хяналт шалгалт хийх эрх бүхий байгууллагууд шалгалтаар хураагдсан эд зүйлийг дүүргийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан Ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгч асуудлаа шийдвэрлүүлнэ.

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

 

Leave a Reply

  • Facebook