2016 оны 1 сарын 4 өдөр Дугаар А/2 Улаанбаатар хот Хөтөлбөр, зорилтын хэрэгжилтийг хангах тухай