2016 оны 1 сарын 4 өдөр Дугаар А/3 Улаанбаатар хот Соёлын олон талт арга хэмжээг зохион байгуулах тухай