2016 оны 1 сарын 6 өдөр дугаар А/6 Улаанбаатар хот Ажлын хэсэг байгуулах тухай