2016 оны 1 сарын 11 өдөр дугаар А/7 Улаанбаатар хот Салбар комисс байгуулах тухай