2016 оны 1 сарын 11 өдөр дугаар А/8 Улаанбаатар хот Албан айлчлалын тухай