2016 оны 1 сарын 13 өдөр Дугаар А/10 Улаанбаатар хот Хөрөнгө оруулалтын ажлын задаргаа батлах тухай