2016 оны 1 сарын 13 өдөр Дугаар А/11 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай