2016 оны 1 сарын 13 өдөр Дугаар А/12 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай

Leave a Reply

  • Facebook